Meer internationale uitwisseling van inlichtingen draagt bij aan strijd tegen fiscale fraude

Voor de inkomstenbelasting neemt de uitwisseling van inlichtingen tussen België en het buitenland elk jaar verder toe. In 2014 was er een opmerkelijke toename om de volgende redenen:

 • België kan sinds 1 juli 2011 antwoorden op bankonderzoeken
 • over de hele wereld hebben de fiscale administraties nood aan inlichtingenuitwisseling
 • internationale organisaties worden  aangemoedigd om bij voorkeur de internationale inlichtingenuitwisseling te gebruiken in de strijd tegen de fiscale fraude

De laatste jaren tonen aan dat de inlichtingenuitwisseling effectief bijdraagt aan de strijd tegen de fiscale fraude. Een indirecte maar positieve bijwerking: steeds meer belastingplichtigen geven hun buitenlandse inkomsten spontaan aan.

In de praktijk wordt deze inlichtingenuitwisseling bij de FOD Financiën beheerd en uitgevoerd via het programma STIR-int. Daarin worden nieuwe modules ontwikkeld om:

 • de internationale administratieve samenwerking voor inkomstenbelastingen en btw of voor invordering te verbeteren en versterken
 • tegemoet te komen aan de internationale verplichtingen

In 2014 heeft de FOD Financiën gewerkt aan de analyse en de ontwikkeling van twee nieuwe toepassingen in het STIR-int programma:

 • de toepassing Auto_DT1 waarmee België kan voldoen aan zijn verplichting om aan andere lidstaten inlichtingen voor het aanslagjaar 2014 te versturen over:
  • lonen van werknemers
  • lonen van bedrijfsleiders
  • levensverzekeringsproducten2
  • pensioenen
  • eigendommen en inkomsten van onroerende goederen

   ​Deze toepassing behandelt ook de inlichtingen die de FOD Financiën van de lidstaten over die inkomstencategorieën zal ontvangen.

 • de toepassing FATCA3 waarmee jaarlijks op een systematische en wederzijdse manier financiële gegevens kunnen uitgewisseld worden tussen België en de VS. De eerste inlichtingen worden uitgewisseld in de loop van 2015.

1 Ontwikkeld in het kader van artikel 8 (automatische gegevensuitwisseling) van de Europese richtlijn 2011/16/UE.

2 Levensverzekeringsproducten waarvoor inlichtingen niet via andere juridische instrumenten voor gegevensuitwisseling in de Europese Gemeenschap of via andere gelijkaardige maatregelen uitgewisseld worden.

3 Uitwisseling van inlichtingen in het kader van het intergouvernementeel akkoord van 23.04.2014, afgesloten tussen België en de VS.