AA Fiscaliteit

2.1.1 - Controle PB - Totaal

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/211-controle-pb-totaal
Controle PB - Totaal
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 3.046.146 171.169   2.571.321 95.972    2.238.466 77.459  
Lokale selectie   18.426     15.610     14.001  
Totaal selectie 3.046.146 189.595 3.235.741 2.571.321 111.582 2.682.903 2.238.466 91.460 2.329.926
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 437.694 95.975   550.096 52.701   445.744 41.973  
Lokale selectie   14.628     12.127     11.549  
Totaal selectie 437.694 110.603 548.297 550.096 64.828 614.924 445.744 53.522 499.266
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 69.524 26.048   127.139 3.082   78.962 801  
Lokale selectie   363     0     0  
Totaal selectie 69.524 26.411 95.935 127.139 3.082 130.221 78.962 801 79.763
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 2.543.877 1.006.959   3.655.259 517.732   2.854.549 332.281  
Lokale selectie   159.362     186.793     146.976  
Totaal selectie 2.543.877 1.166.320 3.710.198 3.655.259 704.525 4.359.783 2.854.549 479.257 3.333.806
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.113.077 567.889   1.949.681 117.025   1.399.026 35.353  
Lokale selectie   12.073     0     0  
Totaal selectie 1.113.077 579.961 1.693.038 1.949.681 117.025 2.066.707 1.399.026 35.353 1.434.379

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Het aantal gevestigde aanslagen van ambtswege (AVA) wegens gebrek aan aangifte en de ermee gepaard gaande bedragen inkomstenverhogingen zijn in 2013 aanzienlijk toegenomen, enerzijds door een permanente opvolging bij de taxatiediensten van de richtlijnen voor blijvende niet-indieners, en anderzijds door een continue monitoring opdat de bedragen inkomstenverhogingen correct gestatistikeerd zouden worden. In 2014 is het aantal opnieuw gedaald, omdat een deel van de gebruikelijke niet-indieners intussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen (VVA).

Vanaf 2013 werden de AVA voor de blijvende niet-indieners in beheer behandeld. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. De kwaliteit van de controles blijft daarentegen op niveau. Van het totaal aantal gecontroleerde aangiften in 2012, 2013 en 2014, is respectievelijk 58%, 58% en 59% gewijzigd. Na uitsluiting van de aanslagen van ambtswege gaat het om 44%, 53% en 58%, dus een jaarlijkse verhoging.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.2 - Controle PB - Detail loontrekkers

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/212-controle-pb-detail-loontrekkers
Controle PB - Detail loontrekkers
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 2.479.551 95.623   2.042.503 29.395   1.768.578 28.636  
Lokale selectie   2.030     142        
Totaal selectie 2.479.551 97.653 2.577.204 2.042.503 29.537 2.072.040 1.768.578 28.636 1.797.214
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 348.218 50.270   444.739 14.526   357.323 12.455  
Lokale selectie   1.686     12        
Totaal selectie 348.218 51.956 400.174 444.739 14.538 459.277 357.323 12.455 369.778
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 65.510 16.717   116.872     67.174    
Lokale selectie   49              
Totaal selectie 65.510 16.766 82.276 116.872 0 116.872 67.174 0 67.174
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 2.067.621 429.205   2.863.442 38.399   2.149.754 84.385  
Lokale selectie   11.974     43        
Totaal selectie 2.067.621 441.179 2.508.800 2.863.442 38.442 2.901.884 2.149.754 84.385 2.234.139
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.019.041 276.847   1.673.056     1.111.615    
Lokale selectie   1.661              
Totaal selectie 1.019.041 278.508 1.297.549 1.673.056 0 1.673.056 1.111.615 0 1.111.615

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Het aantal gevestigde aanslagen van ambtswege (AVA) wegens gebrek aan aangifte en de ermee gepaard gaande bedragen inkomstenverhogingen zijn in 2013 aanzienlijk toegenomen, enerzijds door een permanente opvolging bij de taxatiediensten van de richtlijnen voor blijvende niet-indieners, en anderzijds door een continue monitoring opdat de bedragen inkomstenverhogingen correct gestatistikeerd zouden worden. In 2014 is het aantal opnieuw gedaald, omdat een deel van de gebruikelijke niet-indieners intussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen (VVA).

Vanaf 2013 werden de AVA voor de blijvende niet-indieners in beheer behandeld. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. De kwaliteit van de controles blijft daarentegen op niveau. In 2014 is echter het aantal uitgevoerde controleacties specifiek voor loontrekkers ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.3 - Controle PB - Detail bedrijfsleiders

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/213-controle-pb-detail-bedrijfsleiders
Controle PB - Detail bedrijfsleiders
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 212.507 14.057   199.909 3.507   167.743 2.549  
Lokale selectie   1.115              
Totaal selectie 212.507 15.172 227.679 199.909 3.507 203.416 167.743 2.549 170.292
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 37.021 7.198   42.798 1.360   35.765 1.542  
Lokale selectie   862              
Totaal selectie 37.021 8.060 45.081 42.798 1.360 44.158 35.765 1.542 37.307
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 2.778 1.059   5.107     4.657    
Lokale selectie   86              
Totaal selectie 2.778 1.145 3.923 5.107 0 5.107 4.657 0 4.657
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 224.366 61.678   336.513 10.066   279.239 8.903  
Lokale selectie   14.509              
Totaal selectie 224.366 76.187 300.553 336.513 10.066 346.579 279.239 8.903 288.142
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 60.576 24.192   118.785     91.206    
Lokale selectie   3.349              
Totaal selectie 60.576 27.541 88.117 118.785 0 118.785 91.206 0 91.206

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Het aantal gevestigde aanslagen van ambtswege (AVA) wegens gebrek aan aangifte en de ermee gepaard gaande bedragen inkomstenverhogingen zijn in 2013 aanzienlijk toegenomen, enerzijds door een permanente opvolging bij de taxatiediensten van de richtlijnen in het kader van de 'nultolerantie' voor blijvende niet-indieners, en anderzijds door een continue monitoring opdat de bedragen inkomstenverhogingen correct gestatistikeerd zouden worden.

Sinds 2013 werden de aanslagen van ambtswege voor permanente niet-indieners behandeld in beheer. Dat verklaart de verglijding van het aantaal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritaire instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. In 2014 werden dan ook minder specifieke controleacties voor bedrijfsleiders uitgevoerd.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.4 - Controle PB - Detail zelfstandigen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/214-controle-pb-detail-zelfstandigen
Controle PB - Detail zelfstandigen
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 354.088 61.489   328.909 63.070   302.145 46.274  
Lokale selectie   15.281     15.468     14.001  
Totaal selectie 354.088 76.770 430.858 328.909 78.538 407.447 302.145 60.275 362.420
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 52.455 38.507   62.559 36.815   52.656 27.976  
Lokale selectie   12.080     12.115     11.549  
Totaal selectie 52.455 50.587 103.042 62.559 48.930 111.489 52.656 39.525 92.181
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 1.236 8.272   5.160 3.082   7.131 801  
Lokake selectie   228     0     0  
Totaal selectie 1.236 8.500 9.736 5.160 3.082 8.242 7.131 801 7.932
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 251.890 516.076   455.304 469.267   425.556 238.993  
Lokale selectie   132.879     186.750     146.976  
Totaal selectie 251.890 648.954 900.845 455.304 656.017 1.111.321 425.556 385.969 811.525
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 33.459 266.849   157.840 117.025   196.205 35.353  
Lokale selectie   7.063     0     0  
Totaal selectie 33.459 273.913 307.371 157.840 117.025 274.865 196.205 35.353 231.558

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger zicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Sinds 2013 zijn de aanslagen van ambtswege voor permanente niet-indieners behandeld in beheer. Dat verklaart de verglijding van het aantaal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.5 - Controle VenB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/215-controle-venb
Controle VenB
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 * Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 306.875 68.190   363.070 72.266   301.276 45.921  
Lokale selectie   13.450     14.784     16.250  
Totaal selectie 306.875 81.640 388.515 363.070 87.050 450.120 301.276 62.171 363.447
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 22.092 40.204   30.359 35.745   94.784 22.918  
Lokale selectie   10.666     12.148     13.711  
Totaal selectie 22.092 50.870 72.962 30.359 47.893 78.252 94.784 36.629 131.416
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.915 9.010   6.246 3.681   31.704 1.274  
Lokale selectie   358     0        
Totaal selectie 1.915 9.368 11.283 6.246 3.681 9.927 31.704 1.274 32.978
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 279.590 1.904.718   321.883 1.451.907   536.946 1.481.471  
Lokale selectie   1.522.516     678.279     1.033.792  
Totaal selectie 279.590 3.427.234 3.706.824 321.883 2.130.186 2.452.069 536.946 2.515.263 3.052.209
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 79.984 283.498   178.810 96.219   312.993 85.191  
Lokale selectie   20.922     0        
Totaal selectie 79.984 304.420 384.404 178.810 96.219 275.029 312.993 85.191 398.184

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd zijn op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd zijn door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

Sinds 2013 zijn de aanslagen van ambtswege voor permanente niet-indieners behandeld in beheer. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

* In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VENB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, en de gegevens opgenomen in deze tabel in de kolom 'Beheer 2014' geven de toestand weer op 30.06.2015, hetzij over een periode van 18 maanden.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in beheer wordt verklaard door een stijging van het aantal automatisch ingekohierde aangiften.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in controle wordt hoofdzakelijk verklaard door een gelijkaardige significante daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten ook prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.6 - Controle RPB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/216-controle-rpb
Controle RPB
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 92.368 6.514   89.420 4.918   125.251 3.175  
Lokale selectie   1.775     2.766     1.591  
Totaal selectie 92.368 8.289 100.657 89.420 7.684 97.104 125.251 4.766 130.017
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 319 2.313   3.701 1.054   2.384 776  
Lokale selectie   559     1.270     916  
Totaal selectie 319 2.872 3.191 3.701 2.324 6.025 2.384 1.692 4.076
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 171 1.437   1.724 23   1.053 9  
Lokale selectie 0 50     0     0  
Totaal selectie 171 1.487 1.658 1.724 23 1.747 1.053 9 1.062
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 601 20.032   1.468 25.527   2.251 7.414  
Lokale selectie   13.528     21.754     6.522  
Totaal selectie 601 33.560 34.161 1.468 47.280 48.748 2.251 13.936 16.187
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 1 702   39 169   67 53  
Lokale selectie   133     0     0  
Totaal selectie 1 835 836 39 169 208 67 53 120

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

Sinds 2013 veranderde de manier van statistikeren van de aanslagen van ambtswege voor de niet-indieners. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'. Dat verklaart ook de daling van de inkomstenverhogingen (naar aanleiding van aanslagen van ambtswege) die niet meegeteld werden als aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte omdat ze gestatistikeerd werden als een rechtzetting of een taxatie op aangegeven inkomsten.

* In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VENB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, en de gegevens opgenomen in deze tabel in de kolom 'Beheer 2014' geven de toestand weer op 30.06.2015, hetzij over een periode van 18 maanden.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld;

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.7 - Controle BNI vennootschappen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/217-controle-bni-vennootschappen
Controle BNI vennootschappen
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 13.262 433   8.713 1.352   12.796 473  
Lokale selectie   91     83     318  
Totaal selectie 13.262 524 13.786 8.713 1.435 10.148 12.796 791 13.587
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 171 275   109 347   701 85  
Lokale selectie   69     63     182  
Totaal selectie 171 344 515 109 410 519 701 267 968
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 34 107   15 40   483 59  
Lokale selectie   0     0     0  
Totaal selectie 34 107 141 15 40 55 483 59 542
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 14.944 43.698   12.915 8.863   15.744 4.675  
Lokale selectie   20.474     20.613     18.222  
Totaal selectie 14.944 64.172 79.116 12.915 29.476 42.391 15.744 22.897 38.641
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 3.856 4.881   4.078 1.732   4.535 1.727  
Lokale selectie   0     0     0  
Totaal selectie 3.856 4.881 8.737 4.078 1.732 5.809 4.535 1.727 6.262

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

De schommelingen in de inkomstenverhogingen zijn te verklaren doordat er in 2012 drie uitzonderlijke gevallen waren: één dossier voor 14 miljoen euro en twee dossiers voor een totaal bedrag van 18 miljoen euro.

Sinds 2013 veranderde de manier van statistikeren van de aanslagen van ambtswege voor de niet-indieners. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'. Dat verklaart ook de daling van de inkomstenverhogingen (naar aanleiding van aanslagen van ambtswege) die niet meegeteld werden als aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte omdat ze gestatistikeerd werden als een rechtzetting of een taxatie op aangegeven inkomsten.

* In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VENB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, en de gegevens opgenomen in deze tabel in de kolom 'Beheer 2014' geven de toestand weer op 30.06.2015, hetzij over een periode van 18 maanden.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.8 - Controle btw

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/218-controle-btw
Controle btw
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal aantal verificaties Centrale selectie 153.999 53.158   171.462 45.600   193.680 36.314  
Lokale selectie   9.515     10.094     9.767  
Totaal selectie 153.999 62.673 216.672 171.462 55.694 227.156 193.680 46.081 239.761
Aantal productieve verificaties1 Centrale selectie 124.366 27.145   151.276 23.076   184.778 20.180  
Lokale selectie   6.834     7.185     7.607  
Totaal selectie 124.366 33.979 158.345 151.276 30.261 181.537 184.778 27.787 212.565
Verhogingen van het omzetcijfer (in duizend euro) Centrale selectie 26.364 166.320   6.074 170.513   0 158.709  
Lokale selectie   59.192     112.498     56.285  
Totaal selectie 26.364 225.512 251.876 6.074 283.011 289.085 0& 214.994 214.994
Bedrag van de nagevorderde btw (in duizend euro) Centrale selectie 770.265 195.705   923.191 142.659   758.487 137.891  
Lokale selectie   117.844     126.064     138.688  
Totaal selectie 770.265 313.548 1.083.813 923.191 268.723 1.191.914 758.487 276.579 1.035.066

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Een verificatie wordt inzake btw als productief beschouwd, indien er in te vorderen btw werd vastgesteld.

De stijging van het aantal nazichten in beheer in 2014 is veroorzaakt door de automatisering van de boetes voor niet indiening of laattijdige indiening van de klantenlistings en/of de intracommunautaire opgaven wegens het gebrek aan personeel om de boetes manueel te vestigen.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) Sinds een paar jaar heeft de AAFisc een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) Tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomaliën detecteren geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften die daardoor geblokkeerd worden, efficiënter wordt.

2.1.9 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - inkomstenbelastingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/219-resultaten-van-de-aangekondigde-controleacties-2014-inkomstenbelastingen
Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - inkomstenbelastingen
  Controles die tot een inkomstenverhoging hebben geleid Totaal van de controles
In hoofde van belastingplichtigen In hoofde van derden Bedrag van de inkomstenverhogingen per ingevoerde aangifte
(B+C+D)/A
% van de aangiften die tot een inkomstenverhoging hebben geleid
A/E
Totaal van de ingevoerde aangiften3
E
Aantal gecontroleerde belastingplichtigen3
  Belasting Aantal ingevoerde aangiften2
A
Bedrag van de inkomstenverhogingen met akkoord
B
Bedrag van de inkomstenverhogingen zonder akkoord
C
Som van de inkomstenverhogingen
B+C
Bedrag van de inkomstenverhogingen in hoofde van derden
D
Foreign salary PB 2.305 € 30.262.419,38 € 12.336.555,90 € 42.598.975,28   € 18.481,12 23% 9.883 4.997
Kosten-omzet PB 8.624 € 44.234.304,28 € 8.701.936,12 € 52.936.240,40   € 6.138,25 71% 12.195 6.183
VENB 4.332 € 89.214.117,19 € 18.722.134,33 € 107.936.251,52 € 9.623.017,31 € 27.137,41 58% 7.419 3.952
Winstmarge PB 1.543 € 13.561.320,02 € 632.483,13 € 14.193.803,15   € 9.198,84 74% 2.086 1.056
VENB 4.020 € 56.445.191,34 € 13.199.067,54 € 69.644.258,88 € 10.147.293,05 € 17.324,44 66% 6.105 3.098
Unaudited taxpayers PB 323 € 1.615.489,31 € 107.570,62 € 1.723.059,93   € 5.334,55 68% 473 239
VENB 287 € 4.398.348,32 € 83.826,89 € 4.482.175,21 € 352.160,49 € 16.844,38 47% 611 312
GR handel PB 8 € 53.433,45 € 35.625,48 € 89.058,93   € 11.132,37 50% 16 8
VENB 71 € 1.452.033,18 € 12.500,00 € 1.464.533,18 € 724.009,74 € 30.824,55 23% 312 159
Totaal   21.513 € 241.236.656,47 € 53.831.700,01 € 295.068.356,48 € 20.846.480,59 € 14.684,83 55% 39.100 20.004

1 In februari 2014 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot directe belastingen.

2 In de directe belastingen worden de controles gestatistikeerd op basis van het aantal gecontroleerde aangiften en niet op basis van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen.

3 In de regel gaat een controle over meerdere aanslagjaren en dus over meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

 • de vrijstelling van Belgische personenbelasting voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong (foreign salary)
 • een verhouding tussen de omzet en de kosten die een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen (kosten-omzet)
 • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (winstmarge)
 • dossiers die al geruime tijd niet meer gecontroleerd zijn (unaudited taxpayers)
 • aanwijzingen van privéaankopen die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn (GR handel)

2.1.10 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - btw

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/2110-resultaten-van-de-aangekondigde-controleacties-2014-btw
Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - btw
  Productieve controles Totaal van de controles
  Belasting Aantal ingevoerde invorderingsorders
A
Bedrag van de omzetverhogingen
B
Bedrag van de in te vorderen belasting
C
Bedrag van de omzetverhoging per ingevoerde invorderingsorder
B/A
Bedrag van de in te vorderen belasting per ingevoerde invorderingsorder
C/A
% van de ingevoerde invorderingsorders die productief waren
A/D
Alle ingevoerde invorderingsorders2
D
Kosten-omzet btw 90 € 588.758,97 € 536.493,25 € 6.541,77 € 5.961,04 74% 122
Winstmarge btw 2.404 € 25.602.424,52 € 11.325.248,90 € 10.649,93 € 4.711,00 75% 3.216
Unaudited taxpayers btw 311 € 651.633,99 € 936.785,03 € 2.095,29 € 3.012,17 68% 458
GR handel btw 85 € 619.010,80 € 430.301,28 € 7.282,48 € 5.062,37 44% 192
Totaal btw 2.890 € 27.461.828,28 € 13.228.828,46 € 9.502,36 € 4.577,45 72% 3.988

1 In februari 2014 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot btw.

2 In de btw is er één invorderingsorder per belastingplichtige, zelfs als dat betrekking heeft op meerdere jaren.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

 • een verhouding tussen de omzet en de kosten die een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen (kosten-omzet)
 • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (winstmarge)
 • dossiers die al geruime tijd niet meer gecontroleerd zijn (unaudited taxpayers)
 • aanwijzingen van privéaankopen die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn (GR handel)