Opzetten van een wereldwijd model voor de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen

De samenwerking tussen belastingadministraties is van essentieel belang in de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking op internationaal niveau. Het uitwisselen van inlichtingen is een cruciaal onderdeel van die samenwerking. In 2014 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt met het oog op het organiseren van een automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen. De FOD Financiën werkte actief mee aan de onderhandelingen die deze vooruitgang mogelijk hebben gemaakt.

Op 23 april 2014 heeft België het FATCA-akkoord met de Verenigde Staten ondertekend. Dat akkoord regelt de details voor een automatische en wederzijdse uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen. De eerste inlichtingen worden in de loop van 2015 uitgewisseld.

Op grond van het model van het FATCA-akkoord en onder auspiciën van de OESO werd op 21 juli 2014 een nieuwe wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen gepubliceerd. Op 29 oktober 2014 heeft in Berlijn een groep voortrekkerslanden, waaronder België, het multilateraal akkoord tussen de bevoegde autoriteiten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen ondertekend. Daardoor verbonden die landen er zich toe om vanaf 2017 financiële inlichtingen over het jaar 2016 uit te wisselen.

Op Europees niveau werd de richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011 over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen gewijzigd door richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, met als doel er de voornoemde wereldwijde standaard in op te kunnen nemen. Vanaf 2017 zullen de eerste inlichtingen die slaan op het jaar 2016 uitgewisseld worden.

In 2015 zal België in zijn intern recht de nodige wetgeving moeten invoeren voor de toepassing van die akkoorden en van de gewijzigde Europese richtlijn.