Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF)

Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF)
De Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF), opgericht bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, is een autonome dienst die rechtstreeks afhangt van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI). De opdrachten van deze dienst situeren zich op het vlak van de samenwerking met en de coördinatie van de andere diensten die belast zijn met de bestrijding van de fiscale fraude.

Opdrachten van de CAF 

Het gaat enerzijds om de samenwerking met de betrokken externe entiteiten (FOD Justitie en openbaar ministerie, FOD Economie, Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), Gerechtelijke Directie Serious Organized Crime (GDSOC), OESO, The Financial Action Task Force (FATF) …) en anderzijds om de interne coördinatie binnen de FOD Financiën.

De CAF is het uniek aanspreekpunt voor de volgende zaken: una via, minnelijke schikking fiscale strafzaken, witwassen van geld en financiering van terrorisme (o.a. compliance officer). De CAF beschikt over een cel ‘belastingparadijzen’. 

De CAF centraliseert alle door magistraten van het openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en door de CFI in de gerechtelijke dossiers vastgestelde fiscale fraudeaanwijzingen. Zo ontving de CAF in 2014 341 inlichtingen van de parketten, 448 van de arbeidsauditoraten en 202 van de CFI.

 De CAF werkt samen met het economisch, financieel en fiscaal expertisenetwerk (ECOFINFISC) van het College van procureurs-generaal op basis van de wet una via. De doelstelling van die wet is de eenvormige behandeling van de fiscale dossiers met naleving van het principe non bis in idem. Dat wil zeggen: het verbod op het cumuleren van sancties en vervolgingen voor eenzelfde laakbaar feit. 

Voor de FOD Financiën is de CAF het contactpunt voor Justitie rond minnelijke schikking in fiscale strafzaken. Die regeling stelt het openbaar ministerie in staat om de dader van een inbreuk voor te stellen om, onder bepaalde voorwaarden, de strafrechtelijke vervolgingen tegen hem stop te zetten als hij een geldsom betaalt.

 Binnen de CAF is er de cel ‘bestrijding van belastingparadijzen’ die een analyse maakt van tal van betalingen van Belgische vennootschappen in belastingparadijzen. Die cel heeft een excellentiecentrum voor belastingparadijzen die andere (interne en externe) diensten kunnen raadplegen. De cel werkt samen met de cel ‘verrekenprijzen’ van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, dat in het kader van de passende controle van die verrekenprijzen.

De CAF optimaliseert de uitwisseling van informatie met de CFI en staat ten aanzien van die CFI in voor de rol van compliance officer van de FOD Financiën betreffende de aanwijzingen voor het witwassen van kapitaal die door de ambtenaren van de FOD Financiën in de uitoefening van hun functie worden ontdekt.

De CAF zorgt voor de opvolging van de werkzaamheden van de FATF rond de bestrijding van het witwassen van kapitalen en de financiering van het terrorisme. Hij neemt deel aan de 4e wederzijdse evaluatie van België door de FATF en beantwoordt in dat verband de vragen over de technische overeenstemming, de doeltreffendheid en de dreigingsanalyse van het witwassen van kapitalen. 

De CAF neemt deel aan de werkzaamheden van de OESO over de GT 10 Tax Crimes and other crimes en de GT 11 Aggressive Tax Planning met als doel regeringen bij te staan:

  • in het snel aanpakken van fiscale risico’s
  • bij het identificeren van de trends en de kenmerken die sommige fiscale administraties opmerken
  • om hun ervaringen in het omgaan met fiscale risico’s te delen.

Van de vijftien acties uit het OESO-actieplan Base Erosion and Profit Shifting volgt de CAF er vier van nabij:

  • actie 2 die slaat op de hybrid mismatches of hoe de effecten neutraliseren van structuren die door twee belastingadministraties verschillend zouden worden aangepakt
  • actie 3 over de wetgevingen die de gecontroleerde buitenlandse ondernemingen raken
  • actie 4 over de intrestaftrek
  • actie 12 over de Mandatory Disclosure Rules die gericht zijn op meer transparantie en een verplichte verslaggeving over bepaalde verrichtingen

De CAF neemt deel aan het College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude.

De CAF werkt mee aan het Nationaal Veiligheidsplan over de economische en financiële criminaliteit.

De CAF werkt samen met de verschillende overheden zoals de RSZ, de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD), de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken … voor een betere uitwisseling van inlichtingen.

De CAF neemt deel aan het platform Mensenhandel en aan de Cel voor de bestrijding van schadelijke sekten.

De CAF beantwoordt parlementaire vragen die op zijn bevoegdheden betrekking hebben.

De CAF neemt deel aan seminaries in verband met zijn core business.

De CAF leidt de stagiairs van de FOD Financiën op.

agisi_organigrammenl.png