AA Fiscaliteit

4.1.1 - Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/411-administratieve-geschillen-ingediende-en-behandelde-bezwaarschriften
Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschiften
Aantal administratieve bezwaarschriften Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2012 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2012 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2012 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2012 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2013 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2013 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2014 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2014 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2014 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20142
PB 25.600 26.985 29.508 23.077 23.086 27.238 33.847 16.477 16.261 28.573 35.058 9.774
BNI natuurlijke personen 2.002 907 1.629 1.280 1.280 979 1.368 890 846 1.016 1.161 700
VenB 5.805 6.458 8.175 4.088 4.085 6.291 6.707 3.659 3.404 5.903 6.170 3.134
BNI vennootschappen 155 57 101 111 111 47 69 88 89 77 67 99
RPB 214 190 309 95 95 182 200 77 71 162 161 72
Bedrijfsvoorheffing 4.486 3.972 5.269 3.189 3.181 4.058 5.029 2.203 2.200 3.719 4.122 1.795
Roerende voorheffing 3.292 2.437 2.808 2.921 2.904 2.440 3.659 1.685 1.669 4.357 3.545 2.472
Btw 108 314 231 191 191 542 529 204 190 737 707 220
Andere1 96 208 268 36 36 173 169 40 53 171 176 48
Onroerende voorheffing 40.483 14.731 20.422 34.792 34.790 12.538 19.086 28.240 29.502 12.405 18.426 23.480
Eurovignet 639 1.094 881 852 852 1.497 1.781 568 567 160 582 145
Totaal verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 2.861 4.873 5.134 2.600 2.601 4.875 6.408 1.067 1.053 636 1.311 378
Belasting op de inverkeerstelling 270 705 630 345 345 1.107 1.227 225 226 31 239 18
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 26 5 17 14 14 17 12 19 19 2 18 3
Belasting op spelen en weddenschappen 11 2 3 10 13 4 8 6 4 0 3 1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 4.131 1.408 43 5.496 5.496 487 39 5.944 5.938 202 109 6.031
Totaal 90.179 64.346 75.428 79.428 79.080 62.475 80.138 61.392 62.092 58.151 71.855 48.370

In 2013 en in 2014 werd vastgesteld dat een aantal oude bezwaarschriften niet correct werden afgesloten. Het aantal openstaande bezwaarschriften en/of afgehandelde bezwaarschriften gepubliceerd in 2013 en in 2014 was dus overschat/onderschat. De boordtabel werd dan ook volledig herop geladen om dit euvel te herstellen

Wanneer een bezwaarschrift niet bij de correcte gewestelijke directie/controlecentrum wordt ingediend, moet het intern getransfereerd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.

1 De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

2 De vermindering van de stock is te verklaren door het feit dat de administratie alles in het werk stelt om de redelijke termijn te respecteren die bepaald is door de wetgever (ofwel 6 maanden ofwel 9 maanden in geval van aanslag van ambtswege), om een beslissing te nemen over de bezwaarschriften.

4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/412-administratieve-geschillen-aard-van-de-beslissingen
Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijk afwijzing Verzaking/afstand Andere Onontvankelijk Totaal
PB 14.549 6.171 3.531 1.681 7.522 1.604 35.058
BNI natuurlijke personen 619 262 134 29 62 55 1.161
VenB 2.620 1.178 1.415 149 325 483 6.170
BNI vennootschappen 33 13 10 4 4 3 67
RPB 91 19 33 3 7 8 161
Bedrijfsvoorheffing 3.123 225 284 254 173 63 4.122
Roerende voorheffing 2.149 397 36 22 913 28 3.545
Btw 124 227 313 1 24 18 707
Andere 32 3   1 139 1 176
Onroerende voorheffing 7.714 5.750 1.128 689 2.994 151 18.426
Eurovignet 149       433   582
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 378 98 25 2 777 31 1.311
Belasting op de inverkeerstelling 16 5 1   215   239
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 8   2 8   2 18
Belasting op spelen en weddenschappen 2       1   3
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 94 3     12   109
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2014 31.701 14.351 6.912 2.843 13.601 2.447 71.855

1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.

4.1.3 - Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/413-administratieve-geschillen-pb-ingediende-en-behandelde-aanvragen-tot-terugbetaling-quick-wins
Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)
PB-quick wins Ingediende in 2012 Afgehandelde in 2012 Ingediende in 2013 Afgehandelde in 2013 Indediende in 2014 Afgehandelde in 2014
Aanslagjaar 2011 Afgekeurd 2.520 2.495 647 695    
Geannuleerd 50 36 6 7    
Goedgekeurd 52.625 52.358 16.268 16.704    
Onbepaald 249   121      
Totaal 55.444 54.889 17.042 17.406    
Aanslagjaar 2012 Afgekeurd 843 790 2.474 2.540 640 656
Geannuleerd 7 6 44 45 15 15
Goedgekeurd 20.341 19.575 62.462 63.293 15.126 15.301
Onbepaald 95   435   44  
Totaal 21.286 20.371 65.415 65.878 15.825 15.972
Aanslagjaar 2013 Afgekeurd     569 569 1.939 1.945
Geannuleerd     6 6 42 43
Goedgekeurd     19.383 19.383 44.722 44.694
Onbepaald     427   133  
Totaal     20.385 19.958 46.836 46.682
Aanslagjaar 2014 Afgekeurd         430 417
Geannuleerd         13 13
Goedgekeurd         13.796 13.552
Onbepaald         73  
Totaal         14.312 13.982
Totaal aanslagjaren Afgekeurd 3.363 3.285 3.690 3.804 3.009 3.018
Geannuleerd 57 42 56 58 70 71
Goedgekeurd 72.966 71.933 98.113 99.380 59.861 60.008
Onbepaald 344   983 0 250 0
Totaal 76.730 75.260 102.842 103.242 76.973 76.636

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet (bv. een fout in het aantal personen ten laste). Die fouten moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden behandeld.

De ontheffing van de overbelasting wordt op grond van alinea 2 van het art. 376ter WIB'92 door de taxatiediensten toegekend bij kohier. De beslissing van de directeur, voorzien in alinea 3 van diezelfde bepaling, wordt vervangen door het kohier zelf waarvan het aanslagbiljet bij aangetekend schrijven per post aan de belastingplichtige wordt betekend.

In 2012 is 77% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 11% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2013 is 84% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 9% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2014 is 88% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 7% binnen de 14 kalenderdagen.

4.1.4 - Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: hangende zaken - evolutie en verdeling

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/414-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-hangende-zaken-evolutie-en-verdeling
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: hangende zaken - evolutie en verdeling
  2012 2013 2014
Hangende zaken1 op 1 januari 18.494 17.764 16.912
Zaken ingeleid in de loop van het jaar2 3.049 2.983 2.741
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar3 3.779 3.835 3.907
Hangende zaken op 31 december - eerste aanleg 13.537 12.941 12.062
Hangende zaken op 31 december - beroep: oude procedure 2.403 2.187 2.020
Hangende zaken op 31 december - beroep: nieuwe procedure 1.706 1.678 1.568
Hangende zaken op 31 december - cassatie: oude procedure 19 9 8
Hangende zaken op 31 december - cassatie: nieuwe procedure 99 97 88
Totaal hangende zaken op 31 december 17.764 16.912 15.746

1 Het gaat hier om voorzieningen waarvoor het administratief dossier ter griffie werd neergelegd. Sinds 6 april 1999 beslist de gewestelijke directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met inbegrip van de aanslagjaren vóór het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijke directeur is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals voorheen. De fiscale geschillenregeling wordt dus toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van de geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet, ongeacht het bedrag dat op het spel staat.

2 De administratie heeft enkel kennis van de ingeleide vorderingen voor de rechtbanken op het ogenblik dat de griffie haar hiervan op de hoogte brengt. Aangezien er een bepaalde termijn verstrijkt tussen het neerleggen van de vordering op de griffie en de kennisgeving ervan aan de administratie, verkeert deze laatste niet in de mogelijkheid om het aantal vorderingen te kennen die werkelijk tijdens het kalenderjaar werden ingeleid. Enkel de statistieken bijgehouden door de FOD Justitie kunnen die informatie verstrekken.

Tijdens het jaar 2014 werden, van de 2.741 ingeleide zaken, 2.126 voorzieningen ingeleid in eerste aanleg, 525 voorzieningen in beroep en 90 voorzieningen in cassatie.

3 Met inbegrip van de tussenvonnissen en -arresten die de zaak naar een ander hof of een andere rechtbank verwijzen.Een nieuwe procedure werd van kracht in maart 1999. Die nieuwe procedure laat de belastingplichtige toe zich tot de rechtbank van eerste aanleg te wenden, ofwel na een beslissing genomen door de administratie, ofwel na een wachttermijn van zes maanden (negen maanden in geval van aanslag van ambtswege). Sinds maart 1999 verloopt de fiscale procedure volgens het gemeen recht (behalve enkele bijzondere bepalingen opgenomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Voor die wetswijziging moest de belastingplichtige wachten tot de administratie een beslissing had genomen dewelke enkel bij het hof van beroep kon worden betwist. De bepalingen die deze procedure bij het hof van beroep regelen, zijn opgeheven sinds 1999 maar blijven de procedures beheersen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wetten van 15.03.1999 en 23.03.1999 hangende waren.

Oude procedure

Op 31.12.2014 waren nog 2.020 geschillen in behandeling bij de hoven van beroep, tegenover 2.187 op 31.12.2013. Op de nog in behandeling zijnde dossiers op het einde van het jaar waren er 1.426 zaken (1.060 Franstalige en 366 Nederlandstalige) te behandelen door het Hof van beroep te Brussel.

Gelet op het aantal in 2014 afgesloten zaken, valt het te vrezen dat het nog jaren zal duren alvorens de geschillen daterend van vóór 1999 afgehandeld zullen zijn. Daarbij mag niet worden vergeten dat de ouderdom van die geschillen dikwijls nog het in staat stellen van de zaken bemoeilijkt (overlijden van de belastingplichtige en noodzaak tot het opzoeken van de erfopvolgers, ontbonden vennootschappen en opzoeken van vereffenaars...).

Op de 167 arresten die in 2014 werden geveld, waren er slechts 28 ongunstig voor de Staat of minder dan 16 %. Er werden 4 arresten door het Hof van Cassatie geveld, allebei gunstig voor de Staat.

Nieuwe procedure

Bij de rechtbanken van eerste aanleg is het aantal ingeleide zaken (2.126) licht gedaald ten opzichte van het jaar 2013 (2.196). We behouden aldus het gemiddelde van de jaren 2008 tot 2010. Met voldoening kan niettemin worden vastgesteld dat het aantal hangende zaken blijft dalen (12.941 eind 2013 tegen 12.062 eind 2014).

De zaken in eerste aanleg (12.062) worden op basis van de taal als volgt verdeeld: 2.381 geschillen in het Nederlands, 338 geschillen in het Duits (rechtbank van Eupen) en 9.343 geschillen in het Frans. De meest belaste rechtbanken zijn Brussel (2.962 hangende zaken waarvan 338 zaken in het Nederlands en 2.624 zaken in het Frans), Bergen (2.697 hangende zaken), Namen (1.811 hangende zaken), Luik (1.171 hangende zaken), Antwerpen (763 hangende zaken) en Gent (445 hangende zaken).

4.1.5 - Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/415-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-ingeleide-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling
  Beroep in 2012 Cassatie in 2012 Beroep in 2013 Cassatie in 2013 Beroep in 2014 Cassatie in 2014
Ingeleid door de administratie: oude procedure 0 0 0 0 0 2
Ingeleid door de administratie: nieuwe procedure 172 14 114 16 66 22
Ingeleid door de tegenpartij: oude procedure 0 1 0 0 0 1
Ingeleid door de tegenpartij: nieuwe procedure 453 75 500 48 459 65

Statistieken per kalenderjaar. In eerste aanleg worden alle bezwaren ingeleid door de tegenpartij zoals op het niveau van het hof van beroep in de oude procedure. Na het arrest in hoger beroep in de oude procedure, wordt de voorziening in cassatie altijd ingesteld volgens de oude bepalingen van het WIB92, evenals de verwijzing naar de hoven van beroep na cassatie.

4.1.6 - Gerechtelijke geschillen inkomstenbelastingen: resultaten van de uitspraken en arresten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/416-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-resultaten-van-de-uitspraken-en-arresten
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: resultaten van de uitspraken en arresten
  Eerste aanleg 31.12.2012 Beroep 31.12.2012 Cassatie 31.12.2012 Totaal 31.12.2012 Eerste aanleg 31.12.2013 Beroep 31.12.2013 Cassatie 31.12.2013 Totaal 31.12.2013 Eerste aanleg 31.12.2014 Beroep 31.12.2014 Cassatie 31.12.2014 Totaal 31.12.2014
Gunstig voor de administratie 1.763 531 59 2.353 1.800 534 59 2.393 1.908 5191 632 2.490
Ongustig voor de administratie 628 171 21 820 500 180 13 693 574 1783 364 788
Gemengde uitspraken 461 144 1 606 601 144 4 749 523 1055 16 629
Totaal van de beslissingen 2.852 846 81 3.779 2.901 858 76 3.835 3.005 802 100 3.907

Vanaf 06.04.1999 beslist de gewestelijke directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met inbegrip van de aanslagjaren vóór het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijke directeur is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals dat voorheen het geval was. De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen over de toepassing van de belastingwet.

1 74 afstanden, 4 onontvankelijke voorzieningen, 48 gunstige arresten volgens de oude procedure, 24 afstanden, 13 onontvankelijke voorzieningen en 350 gunstige arresten, 6 doorhalingen volgens de nieuwe procedure.

2 4 gunstige arresten volgens de oude procedure en 59 gunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

3 28 ongunstige arresten volgens de oude procedure en 150 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

4 36 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

5 13 gemengde arresten volgens de oude procedure en 92 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.

6 1 gemengd arrest volgens de nieuwe procedure.

Op de 3.005 afgehandelde zaken bij de rechtbanken, waren er 574 vonnissen ongunstig voor de Staat, ofwel 19 % van de zaken. Wanneer men hieraan de gemengde vonnissen (minder dan 18%) toevoegt, kan men hieruit afleiden dat meer dan 63 % van de zaken met een voor de Staat gunstig vonnis wordt afgesloten. Dat is in overeenstemming met de vorige gemiddelde slaagkansen die werden vastgesteld sinds de hervorming van de procedure. Sinds de wet van maart 1999 is het niet langer de beslissing van de directeur der belastingen die het voorwerp uitmaakt van een vordering in rechte maar wordt de aanslag voor de rechter gebracht, waardoor de belastingplichtige voor de rechter niet meer beperkt is tot de grieven die in het bezwaarschrift voorkomen.

Wat de hoven van beroep betreft, werd de voorraad van hangende zaken die elk jaar groeide sinds 2008, gestabiliseerd en kende zelfs een lichte terugval in 2014 (1.568 zaken op 31.12.2014, tegen 1.678 zaken op 31.12.2013). Minder dan 23 % van de gevelde arresten zijn ongunstig voor de Staat, nagenoeg 64 % van de arresten zijn gunstig voor de Staat en de rest is gemengd.

Van de 525 nieuwe zaken die werden ingeleid, werden er 256 ingeleid in het Nederlands (234 door de belastingplichtigen en 22 door de Staat) en 269 in het Frans (225 door de belastingplichtigen en 44 door de Staat).

Wat de toestand bij het Hof van Cassatie betreft, moet worden vastgesteld dat meer arresten werden geveld (96 in 2014 tegen 66 in 2013); de voorraad hangende zaken daalt gevoelig (88 hangende zaken op 31.12.2014 tegenover 97 zaken op 31.12.2013). Van de 96 afgehandelde zaken, hebben er 36 een ongunstige afloop gehad voor de Staat. Bijna 61 % van de zaken behandeld door het Hof van Cassatie inzake inkomstenbelastingen of daarmee gelijkgestelde belastingen zijn dus gunstig voor de Staat.

4.1.7 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - evolutie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/417-gerechtelijke-geschillen-btw-hangende-zaken-evolutie
Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - evolutie
  Burgerlijke zaken 2012 Strafzaken 2012 Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014
Hangende zaken op 1 januari 2.009 7 1.905 4 1.771 4
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 439 0 415 0 404 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 543 3 549 0 611 0
Hangende zaken op 31 december 1.905 4 1.771 4 1.564 4

4.1.8 - Gerechtelijke geschillen - btw: ingeleide zaken - verdeling

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/418-gerechtelijke-geschillen-btw-ingeleide-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - btw: ingeleide zaken - verdeling
  Burgerlijke zaken 2012 Strafzaken 2012 Totaal 2012 Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014
Zaken ingeleid door de administratie Eerste aanleg 2 0 2 7 0 7 1 0 1
Beroep 28 0 28 26 0 26 30 0 30
Cassatie 7 0 7 7 0 7 2 0 2
Subtotaal 37 0 37 40 0 40 33 0 33
Zaken ingeleid door de tegenpartij Eerste aanleg 312 0 312 269 0 269 277 0 277
Beroep 75 0 75 94 0 94 84 0 84
Cassatie 15 0 15 12 0 12 10 0 10
Subtotaal 402 0 402 375 0 375 371 0 371
Totaal ingeleide zaken 439 0 439 415 0 415 404 0 404

4.1.9 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/419-gerechtelijke-geschillen-btw-hangende-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Eerste aanleg1 1.412 1.302 1.155
Beroep 452 426 382
Cassatie 45 47 31
Totaal 1.909 1.775 1.568

1 Vredegerechten inbegrepen

4.1.10 - Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/4110-gerechtelijke-geschillen-btw-resultaten-van-de-uitspraken-en-arresten
Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten
  Burgerlijke zaken 2012 Strafzaken 2012 Totaal 2012 Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 285,7 2 287,7 263 0 263 294 0 294
Beroep 111,9 0 111,9 111,5 0 111,5 116 0 116
Cassatie 13 0 13 12,5 0 12,5 20 0 20
Totaal gunstig voor de administratie 410,6 2 412,6 387 0 387 430 0 430
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 83,3 0 83,3 121 0 121 130 0 130
Beroep 38,1 1 39,1 35,5 0 35,5 43 0 43
Cassatie 11 0 11 5,5 0 5,5 8 0 8
Totaal ongunstig voor de administratie 132,4 1 133,4 162 0 162 181 0 181
Totaal gunstige en ongunstige uitspraken en arresten1 543 3 546 549 0 549 611 0 611

1 De som van de rubrieken 'gunstige uitspraken en arresten' en 'ongunstige uitspraken en arresten' komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek 'gunstig' en voor de helft in de rubriek 'ongunstig'. Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.