Centraal aanspreekpunt helpt strijden tegen fraude

Sinds 1 mei 2014 kan de FOD Financiën het Centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België raadplegen en informatie ontvangen over de identiteit van een belastingplichtige en al zijn/haar binnenlandse rekeningnummers. Dit is mogelijk als er aanwijzingen zijn van fraude.

De invoering van het CAP vergemakkelijkt in belangrijke mate de opdracht van de administratie, die zo gerichte vragen kan stellen aan een belastingplichtige. Wanneer die weigert om mee te werken of een ontoereikend antwoord geeft, kan een gericht bankonderzoek worden ingesteld.

Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen de fiscale fraude. Het ontradend karakter van die mogelijkheid mag niet onderschat worden.