Automatisering van het nationaal pandregister: de overheidsopdracht werd uitgeschreven

Het bestek om het nationaal pandregister te automatiseren werd in 2014 opgesteld en bekendgemaakt. De toepassing beantwoordt aan de wijziging van het Belgische pandrecht inzake zakelijke zekerheden op roerende goederen en moet eind 2015 ter beschikking worden gesteld.

Na authenticatie kan de pandhouder (bijvoorbeeld de bank) niet alleen het register raadplegen en er een pand in registreren, maar ook een inschrijving wijzigen, vernieuwen en schrappen. Het nationaal pandregister  wordt beheerd door de Dienst van de Hypotheken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Zoals een hypotheek op een onroerend goed is het pand op roerende goederen (handelsfonds, effecten …) voor de schuldeiser een waarborg dat hij zijn geld kan terugkrijgen als de schuldenaar zijn schulden niet zou betalen.