3.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2012 (1) 2013 (2) 2014 (3) Verschil in pct % 2014/2013 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2014 (5) Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Directe belastingen Lopende ontvangsten Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 38.720 42.498 39.342 -7,43 44.372 -5.030 -11,34
Opbrengst der inschrijvingen op de publicaties uitgegeven door de Administratie 0 0 0 0 0 0 0
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 25.283 18.597 29.209 57,06 24.121 5.088 21,09
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) -290 46 95 106,52 77 18 23,38
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) 38.421 52.865 -109.778 -307,66 0 -109.778 0
Retributiegelden wegens vervolgingen -76 -319 -374 17,24 -319 -55 17,24
Administratiekosten als vergoeding voor de inning van roerende voorheffing voor het buitenland in het kader van de Europese Spaarrichtlijn 0 0 0 0 0 0 0
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 480 859 -400 -146,57 480 -880 -183,33
Effectisering nalatigheidsinteresten 8.142 2.041 1.005 -50,76 2.041 -1.036 -50,76
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 0 2.217 1.299 -41,41 2.000 -701 -35,05
Subtotaal 110.680 118.804 -39.602 -133,33 72.772 -112.374 -154,42
Indirecte belastingen (btw en registratie) Lopende ontvangsten Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken 23.044 32.547 35.144 7,98 34.969 175 0,50
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 9.616 11.693 14.604 24,90 12.429 2.175 17,50
Opbrengsten van de domeinen 85.691 86.944 110.497 27,09 111.212 -715 -0,64
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 1.584 2.370 2.638 11,31 2.400 238 9,92
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 93.347 89.107 88.334 -0,87 97.874 -9.540 -9,75
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 5.547 5.778 5.652 -2,18 5.610 42 0,75
Heffing op de niet-benutte sites 0 0 0   6.250 -6.250 -100,00
Bijdrage van de energiesector 799.088 481.145 469.285 -2,46 471.000 -1.715 -0,36
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 19.825 15.333 16.348 6,62 15.329 1.019 6,65
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 531 283 392 38,52 626 -234 -37,38
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 19.980 0 0   0 0  
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0   0 0  
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 0 0 996 -996 -100,00
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 21.341 44.141 27.536 -37,62 25.560 1.976 7,73
Effectisering nalatigheidsinteresten 13.625 17.841 8.454 -52,61 11.355 -2.901 -25,55
Kapitaalontvangsten Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 34.762 28.825 23.523 -18,39 31.000 -7.477 -24,12
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen 7.153 6.089 2.392 -60,72 5.500 -3.108 -56,51
Opbrengsten van onroerende goederen 2.101 1.200 536 -55,33 1.200 -664 -55,33
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 232 777 205 -73,62 1.000 -795 -79,50
Terugvordering van alimentatiegelden 8.787 9.594 10.675 11,27 10.460 215 2,06
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 7 7 7 0,00 0 7  
Subtotaal 1.146.261 833.674 816.222 -2,09 844.770 -28.548 -3,38
Indirecte belastingen (Kadaster) Lopende ontvangsten Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden 8.997 7.940 7.627 -3,94 7.800 -173 -2,22
Subtotaal 8.997 7.940 7.627 -3,94 7.800 -173 -2,22
Douane en accijnzen Lopende ontvangsten Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 2.371 2.500 642 -74,32 500 142 28,40
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken 23 14 17 21,43 19 -2 -10,53
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten 0 9.450 18.471 95,46 10.300 8.171 79,33
Nalatigheidsinteresten 13.668 2.426 2.215 -8,70 2.500 -285 -11,40
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 161 110 198 80,00 0 198  
Subtotaal 16.223 14.500 21.543 48,57 13.319 8.224 61,75
Thesaurie Lopende ontvangsten Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. 3.466 3.449 6.360 84,40 10.589 -4.229 -39,94
Interesten verschuldigd aan de Staat 100.154 95.959 86.154 -10,22 86.279 -125 -0,14
Dividenden en aandelen 1.077.740 1.707.234 1.030.249 -39,65 1.026.150 4.099 0,40
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg 882.458 580.883 376.351 -35,21 371.925 4.426 1,19
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's 999.873 773.713 572.969 -25,95 437.997 134.972 30,82
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten 516.085 475.000 489.129 2,97 487.388 1.741 0,36
Andere 309.564 109.346 81.110 -25,82 190.608 -109.498 -57,45
Kapitaalontvangsten Europese Investeringsbank 4.000 4.000 14.000 250,00 14.000 0 0,00
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 43.833 17.819 22.989 29,01 18.013 4.976 27,62
Andere 18.172 788.010 3.908 -99,50 4.372 -464 -10,61
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 0 3.250.000 0 -100,00 0 0 0,00
Subtotaal 3.955.345 7.805.413 2.683.219 -65,62 2.647.321 35.898 1,36
Rijksschuld Lopende ontvangsten Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 14 30 35 16,67 50 -15 -30,00
Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis 353.566 274.680 19.877 -92,76 23.345 -3.468 -14,86
Diverse interesten 48.209 60.064 9.289 -84.53 8.578 711 8,29
Kapitaalontvangsten Terugbetaling van leningen toegekend in het kader van de financiële crisis 3.500.000 43.080 19.532 -54,66 0 19.532  
Annulaties van swaps 0 0 0 0 0 0 0,00
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 15.000 515.452 535.213 3,83 0 535.213  
Diverse betalingen 928.716 466.259 219.322 -52,96 262.425 -43.103 -16,42
Subtotaal 4.845.505 1.359.565 803.268 -40,92 294.398 508.870 172,85
Som lopende niet-fiscale ontvangsten 5.520.248 5.008.784 3.439.975 -31,32 3.525.804 -85.829 -2,43
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten 4.562.763 1.881.112 852.302 -54,69 347.970 504.332 144,94
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten 10.083.011 6.889.896 4.292.277 -37,70 3.873.774 418.503 10,80

1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.