2.2.2 - Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens het statuut van de schuld betreffende directe belastingen en btw

Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens het statuut van de schuld betreffende directe belastingen en btw
  Aantal artikels 2012 Aantal artikels 2013 Aantal artikels 2014 Verschil aantal artikels (%) 2012-2011 Verschil aantal artikels (%) 2013-2012 Verschil aantal artikels (%) 2014-2013 Bedrag 2012 (in duizend euro) Bedrag 2013 (in duizend euro) Bedrag 2014 (in duizend euro) Verschil bedragen (%) 2012-2011 Verschil bedragen (%) 2013-2012 Verschil bedragen (%) 2014-2013
Eisbaar Onmiddellijk eisbaar 197.243 133.188 57.995 -25,95% -32,48% -56,46 590.936 564.471 429.948 -19,98% -4,48% -23,83
Afbetalinsplannen 30.278 24.487 19.327 -9,14% -19,13% -21,07 92.421 91.295 74.369 -17,69% -1,22% -18,54
Rechtstreekse vervolgingen 42.977 31.344 19.139 -21,39% -27,07% -38,94 366.471 249.609 175.994 -38,41% -31,89% -29,49
Onrechtstreekse vervolgingen 22.597 18.034 11.841 -7,07% -20,19% -34,34 140.935 215.438 86.657 -13,01% 52,86% -59,78
Kennisgevingen notarissen 5.314 3.698 2.194 -12,30% -30,41% -40,67 35.272 30.954 35.500 -7,10% -12,24% 14,69
Schulden aan te zuiveren door een teruggave 11.463 7.118 3.229 10,54% -37,90% -54,64 46.967 31.273 18.410 48.22% -33,42% -41,13
Totaal eisbaar 309.872 217.869 113.725 -21,57% -29,69% -47,80 1.273.002 1.183.039 820.879 -24,11% -7,07% -30,61
Voorlopig niet eisbaar Geschillen Fiscale geschillen 52.350 32.796 29.176 -7,91% -37,35% -11,04 7.005.157 7.128.880 6.684.018 -4,77% 1,77% -6,24
Burgerrechtelijke geschillen 1.828 1.572 1.572 -15,99% -14,00% -0,32 256.226 216.055 233.822 -16,60% -15,68% 8,22
Andere Verzoeken tot internationale invorderingsbijstand 4.665 5.106 5.158 -1,23% 9,45% 1,02 98.671 91.762 89.590 -10,30% -7,00% -2,37
Nalatenschappen 18.290 15.614 13.808 -6,16% -14,63% -11,57 58.997 62.429 59.035 6,79% 5,82% -5,44
Schuldeisers van de Staat 632 1.313 809 70,35% 107,75% -38,39 17.228 19.268  13.246 25,79% 11,84% -31,25
Dossiers in afwachting van behandeling 55.516 72.944 66.585 13,85% 31,39% -8,72 339.884 715.957 688.783 -11,61% 110,65% -3,80
Aanvraag onbeperkt uitstel1 1.699 1.326 1.175 -19,52% -21,95% -11,39 22.076 21.066 13.259 11,05% -4,58% -37,06
Geschillen + andere Totaal voorlopig niet eisbaar 134.980 130.671 118.278 0,37% -3,19% -9,48 7.798.240 8.255.417 7.781.753 -5,44% 5,86% -5,74
Twijfelachtige vorderingen Faillissementen 176.603 177.339 180.207 -2,98% 0,42% 1,62 6.688.120 6.415.282 6.454.899 -5,62% -4,08% 0,62
Vereffeningen 11.977 12.125 13.214 0,63% 1,24% 8,98 434.266 434.278  379.402 -8,86% 0,00% -12,64
Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties4 7.645 8.458 8.007 18,09% 10,63% -5,33 86.304 111.218 88.727 -1,32% 28,87% -20,22
Collectieve schuldenregelingen 79.803 72.227 68.595 -8,24% -9,49% -5,03 336.147 342.935 349.311 3,80% 2,02% 1,86
Beslissing onbeperkt uitstel2 4.456 4.015 3.499 -10,38% -9,90% -12,85 34.056 34.856 47.687 -6,19% 2,35% 36,81
Totaal twijfelachtige vorderingen 280.484 274.164 273.522 -4,11% -2,25% -0,23 7.578.892 7.338.570 7.320.027 -5,39% -3,17% -0,25
Totaal lopende schuldvorderingen 725.336 622.704 505.525 -11,77% -14,15% -18,82 16.650.134 16.777.026 15.922.658 -7,16% 0,76% -5,09
Oninvorderbaar Onvermogen 121.808 114.503 141.30 5,64% -6,00% 23,44 799.124 817.202 938.845 10,22% 2,26% 14,89
Van ambtswege geschrapt 27.633 24.616 22.863 1,97% -10,92% -7,12 195.915 189.942 171.093 56,25% -3,05% -9,92
Aanvragen om ontlasting verzonden naar de Directie 19.139 6.512 6.345 -32,30% -65,98% -2,56 323.208 178.770 180.776 -38,68% -44,69% 1,12
Aangenomen aanvragen om ontlasting 91.575 101.877 101.054 -22,74% 11,25% -0,81 717.144 1.008.515 875.733 -2,07% 40,63% -13,17
Andere aanvragen om ontlasting 32.755 29.215 22.921 -13,53% -10,81% -21,54 973.269 811.759 632.523 55,07% -16,59% -22,08
Verchoonbaarheid na faillissement 4.890 4.103 3.065 3,16% -16,09% -25,30 18.570 16.128 14.258 -1,07% -13,15% -11,60
Onbeperkt uitstel3 414 303 274 -6,12% -26,81% -9,57 2.455 1.873 1.555 -26,37% -23,70% -16,96
Totaal oninvorderbaar 298.214 281.129 297.682 -10,25% -5,73% 5,95 3.029.686 3.024.190 2.814.783 9,79% -0,18% -6,92
Algemeen totaal 1.023.550 903.833 803.387 -11,33% -11,70% -11,11 19.679.820 19.801.216 18.737.441 -4,90% 0,62% -5,37

1 Aanvraag onbeperkt uitstel:

Dit mechanisme laat een belastingschuldige natuurlijke persoon, of zijn echtgeno(o)te op wiens goederen de aanslag betrekking heeft, toe om bij de gewestelijk directeur een aanvrag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met uitzondering van de gevestigde voorheffingen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermogen heeft georganiseerd. Hij moet zich in een situatie bevinden waarin hij niet in staat was om op duurzame wijze zijn eisbare schulden te betalen. Tot slot, mag hij ook geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering genoten hebben in de vijf jaar voorafgaand aan zijn aanvraag. Sinds 18.05.2007 is dit mechanisme ook in werking getreden bij de Btw.

2 Beslissing onbeperkt uitstel:

De gewestelijke directeur van de Invordering bepaalt de voorwaarden voor het verlenen van onbeperkt uitstel van invordering voor het geheel of gedeeltelijk, in een of meerdere aflossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbeperkt uitstel wordt niet verleend voor betwiste belastingen of belastingen die nog vatbaar zijn voor bezwaarschriften of gerechtelijke procedures.

Het wordt evenmin toegekend voor belastingen of belastingsupplementen ten gevolge van de vaststelling van fiscale fraude.

3 Onbeperkt uitstel:

Deze invorderingsmethode heeft betrekking op de aanvragen tot onbeperkt uitstel die door de bevoegde gewestelijke directeur aanvaard zijn.

4 Gerechtelijk akkoord of reorganisatie:

De wet van 31.01.2009 op de continuïteit van de ondernemingen (BS 09.02.2009) in werking getreden op 01.04.2009, heeft de wet op het gerechtelijk akkoord gewijzigd. Ze blijft echter van toepassing op de procedures die liepen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De procedure voor gerechtelijke reorganisatie, die van opzet ruimer is dan de oude wet, heeft tot doel de continuïteit van het geheel of een deel van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten onder controle van de rechter te houden. De procedure is open zodra de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn wordt bedreigd. Zij staat de debiteur een opschorting toe: hetzij door een minnelijk akkoord ook gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkkoord genoemd, hetzij door een akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan. Het gaat dan om de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord of de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden van het geheel of een deel van de onderneming of haar activiteiten.

 

Wij hebben tussen 2010 en 2013 een daling vastgesteld van de eisbare achterstand zowel in aantal artikels als in bedragen. Deze daling zet zich verder in 2014.

De vermindering van het aantal artikels is een prioriteit van de AAII aangezien zij het enige criterium vertegenwoordigt dat daadwerkelijk beïnvloedbaar is door de diensten.

Voor zover zij vergezeld gaat van een vermindering van de artikels is de verhoging van de bedragen vooral te wijten aan de inschrijving van zeer belangrijke schuldvorderingen (de “grote” schulden) in het schuldenbestand door de taxatie-agent (ordonnateur).

Voor de “eisbare” schulden, die prioritair zijn voor de ontvanger, is de daling aanwezig in aantal artikels maar vooral in bedragen (vooral dankzij de invorderingsstrategie, de nationale acties en het gebruik van de datamining modellen).

De AAII wil efficiëntie en doeltreffendheid combineren en hanteert het principe “There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all”.

Definities

Openstaande schuldvorderingen: het totaalbedrag van schuldvorderingen op een bepaald moment;

Dubieuze schuldvorderingen: schuldvorderingen die een mogelijk of een zeker risico inhouden met betrekking tot de gehele of de gedeeltelijke niet-invordering maar waarvan het nog niet is bewezen dat ze definitief verloren zijn;

Geschillen: schuldvorderingen waarvan de schuldenaar ofwel de gegrondheid betwist (de aanslag) door middel van een administratief bezwaar of door een vordering in rechte, ofwel de invordering door middel van een vordering in rechte;

Oninvorderbaar: schuldvorderingen waarvan de niet-betaling zeker is;

Verschoonbaarheid van de gefailleerde: een beslissing van de Handelsrechtbank die de bedoeling heeft de gefailleerde een fysieke persoon, die aan bepaalde voorwaarden voldoet, een commerciële activiteit te hervatten op een nieuwe gezonde basis; wanneer de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, wordt hij bevrijd van de betaling van zijn fiscale schulden waarvan het belastbaar feit voorafgaandelijk is aan het vonnis van faillietverklaring en die opgenomen zijn in een aangifte van schuldvordering;

Rechtstreekse vervolgingen: schuldvorderingen waarvan de invordering wordt toevertrouwd aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij uitzondering wordt gemaakt van het derdenbeslag dat gebeurt via een deurwaarder; het betreft dus de schuldvorderingen waarvoor een dwangbevel tot betalen, een roerend beslag, een onroerend beslag, een bewarend beslag (behalve het bewarend derdenbeslag) of een verkoopdag betekend werd;

Onrechtstreekse vervolgingen: schuldvorderingen waarbij voor de invordering ervan de ontvanger de voorkeur heeft gegeven aan het beslag op geldsommen of effecten die toebehoren aan de schuldenaar maar die in handen zijn van een derde ; het gaat hier over de procedure van het derdenbeslag, uitgevoerd door de ontvanger(vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag) of door middel van een gerechtsdeurwaarder;

Onmiddellijk opeisbaar: schuldvorderingen waarvoor er a priori geen enkele "zichtbare" belemmering is voor de invorderingsprocedure of waarvoor de een of andere procedure, voorafgaandelijk ingeleid, geen vruchten heeft afgeworpen of waarvoor een dwangbevel inzake Btw werd ter kennis gebracht of nog waaraan geen enkele andere "invorderingsstatus" van invordering kan worden toegekend;

Notariële kennisgevingen: schuldvorderingen waarvoor de ontvanger is overgegaan tot een kennisgeving van de belastingen of taksen en bijbehoren verschuldigd door de schuldenaar ten gevolge het ontvangen van een kennisgeving bezorgd door een notaris of een daarmee gelijkgesteld openbaar ambtenaar (Commissaris van het Aankoopcomité, burgemeester, enz.) in het kader van de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed door de schuldenaar (zie artikels 433 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikels 93ter e.v. van het Btw-Wetboek).