2.1.5 - Controle VenB

Controle VenB
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 * Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 306.875 68.190   363.070 72.266   301.276 45.921  
Lokale selectie   13.450     14.784     16.250  
Totaal selectie 306.875 81.640 388.515 363.070 87.050 450.120 301.276 62.171 363.447
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 22.092 40.204   30.359 35.745   94.784 22.918  
Lokale selectie   10.666     12.148     13.711  
Totaal selectie 22.092 50.870 72.962 30.359 47.893 78.252 94.784 36.629 131.416
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.915 9.010   6.246 3.681   31.704 1.274  
Lokale selectie   358     0        
Totaal selectie 1.915 9.368 11.283 6.246 3.681 9.927 31.704 1.274 32.978
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 279.590 1.904.718   321.883 1.451.907   536.946 1.481.471  
Lokale selectie   1.522.516     678.279     1.033.792  
Totaal selectie 279.590 3.427.234 3.706.824 321.883 2.130.186 2.452.069 536.946 2.515.263 3.052.209
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 79.984 283.498   178.810 96.219   312.993 85.191  
Lokale selectie   20.922     0        
Totaal selectie 79.984 304.420 384.404 178.810 96.219 275.029 312.993 85.191 398.184

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd zijn op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd zijn door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

Sinds 2013 zijn de aanslagen van ambtswege voor permanente niet-indieners behandeld in beheer. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

* In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VENB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, en de gegevens opgenomen in deze tabel in de kolom 'Beheer 2014' geven de toestand weer op 30.06.2015, hetzij over een periode van 18 maanden.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in beheer wordt verklaard door een stijging van het aantal automatisch ingekohierde aangiften.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in controle wordt hoofdzakelijk verklaard door een gelijkaardige significante daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten ook prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.