2.1.1 - Controle PB - Totaal

Controle PB - Totaal
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 3.046.146 171.169   2.571.321 95.972    2.238.466 77.459  
Lokale selectie   18.426     15.610     14.001  
Totaal selectie 3.046.146 189.595 3.235.741 2.571.321 111.582 2.682.903 2.238.466 91.460 2.329.926
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 437.694 95.975   550.096 52.701   445.744 41.973  
Lokale selectie   14.628     12.127     11.549  
Totaal selectie 437.694 110.603 548.297 550.096 64.828 614.924 445.744 53.522 499.266
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 69.524 26.048   127.139 3.082   78.962 801  
Lokale selectie   363     0     0  
Totaal selectie 69.524 26.411 95.935 127.139 3.082 130.221 78.962 801 79.763
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 2.543.877 1.006.959   3.655.259 517.732   2.854.549 332.281  
Lokale selectie   159.362     186.793     146.976  
Totaal selectie 2.543.877 1.166.320 3.710.198 3.655.259 704.525 4.359.783 2.854.549 479.257 3.333.806
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.113.077 567.889   1.949.681 117.025   1.399.026 35.353  
Lokale selectie   12.073     0     0  
Totaal selectie 1.113.077 579.961 1.693.038 1.949.681 117.025 2.066.707 1.399.026 35.353 1.434.379

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Het aantal gevestigde aanslagen van ambtswege (AVA) wegens gebrek aan aangifte en de ermee gepaard gaande bedragen inkomstenverhogingen zijn in 2013 aanzienlijk toegenomen, enerzijds door een permanente opvolging bij de taxatiediensten van de richtlijnen voor blijvende niet-indieners, en anderzijds door een continue monitoring opdat de bedragen inkomstenverhogingen correct gestatistikeerd zouden worden. In 2014 is het aantal opnieuw gedaald, omdat een deel van de gebruikelijke niet-indieners intussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen (VVA).

Vanaf 2013 werden de AVA voor de blijvende niet-indieners in beheer behandeld. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. De kwaliteit van de controles blijft daarentegen op niveau. Van het totaal aantal gecontroleerde aangiften in 2012, 2013 en 2014, is respectievelijk 58%, 58% en 59% gewijzigd. Na uitsluiting van de aanslagen van ambtswege gaat het om 44%, 53% en 58%, dus een jaarlijkse verhoging.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.