1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

Aantal inkomende documenten inzake registratie
  2012 2013 2014
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 828.975 839.865 869.687
Geregistreerde administratieve akten 10.922 10.983 1
Geregistreerde onderhandse akten 682.127 676.100 1
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.191.382 2.203.175 2.020.643
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 19.339 18.236 1
Totaal 3.732.745 3.748.359 1

1 Ingevolge de ingrijpende reorganisaties die binnen de schoot van de AAPD in 2014 plaats vonden en de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaamse Gewest wat de geregionaliseerde registratie- en successierechten betreft) beschikt de administratie over geen sluitende gegevens met betrekking tot het aantal:

  • geregistreerde administratieve akten,
  • geregistreerde onderhandse akten,
  • geregistreerde vonnissen en arresten,
  • akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders.

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de aan de gang zijnde verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien betreft het hier cijfers die worden geput uit manueel gehouden registers.

 

Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de notarissen kent een lichte stijging van 29.828 eenheden, dat wil zeggen + 3,55 % in vergelijking met 2013. Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders is verminderd met 182.532 eenheden of -8,28 %.

Definities

De administratieve akten zijn de akten die worden opgesteld door de administratieve overheden, bijvoorbeeld door de burgemeesters of door de aankoopcomités.

Op sommige vonnissen die voorgelegd worden ter registratie zijn registratierechten verschuldigd en dus zijn die onderworpen aan de registratieformaliteit, bij voorbeeld het vonnis dat de verkoop van een onroerend goed bekrachtigt. De andere vonnissen worden niet geregistreerd.