E-services van de FOD Financiën

Belcotax-on-web

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn
Doelstelling: indiening van de fiches 281 en van de samenvattende opgaven 325
Nieuw in 2014: nieuwe offline valideringsmodule van de inkomstenfiches 2013
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/

 

Biztax

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: ondernemingen en mandatarissen
Doelstelling: indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de rechtspersonenbelasting en in de belasting van niet-inwoners/vennootschappen
Nieuw in 2014: eenmalige correctiemogelijkheid vóór de uiterste indieningsdatum van de via Biztax verstuurde aangifte
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/

 

CadGIS

Betrokken AA: AAPD
Doelpubliek: burgers
Doelstelling: gratis online raadpleging van het kadastraal plan; opzoeking van een goed, bijvoorbeeld op basis van het adres of het perceelnummer. Afdruk van een zicht op het kasdastraal plan; afdruk van een (vooraf ingevuld) formulier voor aanvraag van een planuittreksel; rechtstreekse verzending van een aanvraag voor een planuittreksel.
Links: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/ [via MyMinfin (zonder authenticatie) > Vermogen] -
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgiscitoyen/ [via MyMinfin (met authenticatie) > Vermogen]

 

Calc-Energy-Plus

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: burgers
Doelstelling: berekening van de uitgaven voor energiebesparing voor meer dan één woning
Nieuw in 2014: bijwerking voor het aanslagjaar 2014
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/calc-energy-plus/calc-energy-p...

 

EMCS

Betrokken AA: AAD&A
Doelpubliek: burgers en ondernemingen
Doelstelling: indiening van elektronische douanedocumenten voor het opvolgen van de goederenbewegingen met schorsing van accijnzen
Link: http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm

 

FATCA

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: Belgische financiële instellingen
Doelstelling: verwerking van de informatie die wordt uitgewisseld in het kader van het intergouvernementeel akkoord van 23.04.2014 tussen België en de VS.  De FOD Financiën verbindt zich ertoe aan de Amerikaanse fiscus de informatie uit de FATCA-wet mee te delen (Belgische financiële informatie over de Amerikaanse klanten). Het gaat om jaarlijkse automatische wederzijdse uitwisselingen van financiële informatie tussen België en de VS. Eerste uitwisseling is gepland in de loop van 2015
Nieuw in 2014: nieuwe toepassing
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/fatca/

 

Finelts

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: financiële instellingen en verzekeringsondernemingen
Doelstelling: opmaak en verzending van de aangiften met betrekking tot de taks op het langetermijnsparen en aangiften met betrekking tot de taks op de verzekeringsverrichtingen (premietaks) door de financiële instellingen en verzekeringsondernemingen die producten van het langetermijnsparen aanbieden (die elk jaar een aangifte moeten indienen van de begunstigden van de gestorte kapitalen, overeenkomstig de voorwaarden van de onderschreven contracten)
Nieuw in 2014: de aangifte heeft betrekking op:
•    de contracten die in 2012 het voorwerp zijn geweest van een heffing van 6,5 % in het kader van het langetermijnsparen
•    de premietaks die in 2013 werd verhoogd van 1,1 % tot 2 %
Link: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/finelts/index.htm

 

FinProf

Betrokken AA: AAII
Doelpubliek: aangevers van bedrijfsvoorheffing
Doelstelling: indiening van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
Link: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/finprof/index.htm

 

Intervat

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: btw-belastingplichtigen
Doelstelling: indiening van:
•    periodieke en niet-periodieke btw-aangiften
•    klantenlistings
•    intracommunautaire opgaven
•    aanvragen tot terugbetaling VatRefund
•    opgaven van intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen
•    speciale btw-aangiften 629
•    registratie MOSS (+ VOES) en kwartaalaangifte MOSS
Nieuw in 2014: openstelling van de module MOSS (Mini One Stop Shop) voor de registratie van de Belgische ondernemingen die elektronische diensten, telecomdiensten of radio- en televisiediensten verstrekken aan niet-btw-plichtigen in andere lidstaten  van de Europese Unie
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/

 

Mandaten

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: Belgische burgers en niet-inwoners en hun mandatarissen (inzonderheid de cijfermatige beroepen)
Doelstelling: aanmaak en beheer van de mandaten door de opdrachtgevers en hun mandatarissen zodat die in een of meerdere "e-services" van de FOD Financiën dezelfde acties kunnen ondernemen als de opdrachtgevers. 
Met de toepassing "Mandaten" kunnen volgende acties worden ondernomen:
•    de aanmaak van mandaten (voor onbepaalde duur of voor een beperkte tijd)
•    het stopzetten van mandaten
•    de overdracht van mandaten naar een nieuwe mandataris
Mogelijke mandaten:
•    mandaat voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting
•    mandaat voor het indienen van de aangifte in de belasting van de niet-inwoners (natuurlijke personen)
•    mandaat voor toegang tot het fiscaal dossier  (MyMinfin) van de klanten
Nieuw in 2014: mandaat voor het indienen van documenten via Intervat en voor toegang tot het fiscaal dossier MyMinfin van de klanten met hun btw-documenten (uittreksels rekening-courant en van de bijzondere rekening en ontvangstbewijzen van de aangiften en van documenten die via Intervat worden ingediend)
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten/

 

Module voor de registratie van het systeem van de geregistreerde kassa's

Betrokken AA: AABBI
Doelpubliek: producenten en verdelers van geregistreerde kassa"s, horeca-uitbaters
Doelstelling: registratie door de horeca-uitbaters van hun kassa en van het beheer van de leveringen van de kassa"s en van de Fiscal Data Modules (FDM)
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/registratiemodule_gks/registra...

 

MyMinfin - MyMinfinPro

Betrokken AA: AAFisc, AAPD
Doelpubliek: burgers en ondernemingen (belastingplichtigen en hun mandatarissen)
Doelstelling: persoonlijk elektronisch fiscaal dossier
Nieuw in 2014: het zichtbaar maken voor de belastingplichtigen en hun mandatarissen van de ontvangstbewijzen van alle documenten die via Intervat worden ingediend (periodieke en niet-periodieke aangiften, klantenlistings, intracommunautaire aangiften, aangiften curatoren, aangiften VatRefund en NVM), uittreksels van de rekening-courant en van de opgemaakte en verzonden bijzondere rekeningen. De terbeschikkingstelling van die documenten is in 2014 geleidelijk van start gegaan. Het doel bestaat erin om de sedert 01.01.2013 opgemaakte en verzonden documenten beschikbaar te maken.
Link: http://www.myminfin.be

 

MyRent

Betrokken AA: AAPD
Doelpubliek: burgers (eigenaars en huurders)
Doelstelling: gratis verzending naar de registratie van een huurcontract en van een plaatsbeschrijving voor een woning die uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt
Nieuw in 2014: downloaden van een tutorial voor het visualiseren van de te volgen stappen
Links: www.myrent.be

 

NCTS

Betrokken AA: AAD&A
Doelpubliek: burgers en ondernemingen
Doelstelling: indiening van de doorvoeraangiften inzake douane
Link: https://ccff02.minfin.fgov.be/NCTSWeb

 

Pandora

Betrokken AA: AAThes
Doelpubliek: burgers, banken, beleggings- en verzekeringsondernemingen
Doelstelling: consolidatie van de gegevens betreffende de slapende tegoeden die door de banken en de beleggings- en verzekeringsondernemingen worden verzonden naar de toepassing Identifin; mogelijke raadpleging voor de burgers via MyMinfin van de gegevensbank Pandora waarmee ze kunnen nagaan of er op hun naam een slapend tegoed bestaat.
Links: http://financien.belgium.be/nl/E-services/pandora/pandora.jsp : voor de banken en de beleggings- en verzekeringsondernemingen - www.myminfin.be (na authenticatie) > vermogen > slapende tegoeden : voor de burgers

 

PLDA

Betrokken AA: AAD&A
Doelpubliek: burgers en ondernemingen
Doelstelling: indiening van de invoer- en uitvoeraangiften voor douane en accijnzen
Link: http://plda.fgov.be/nl/welkom

 

RV-on-web

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: schuldenaars van roerende voorheffing (burgers en ondernemingen)
Doelstelling: indiening van de aangifte in de roerende voorheffing
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/rv-on-web/

 

Spaarrichtlijn - Project Jmonnet

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: financiële instellingen, entiteiten en personen (particulieren, boekhouders ...) die onder de definitie van de Spaarrichtlijn vallen
Doelstelling: indiening van de aangifte Spaarrichtlijn door de Belgische betalende instanties
Nieuw in 2014: functie voor het verzenden van XML-bestanden om het indienen van de aangiften Spaarrichtlijn te vergemakkelijken
Link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/richtlijn_sparen_-_j_monnet/jm...

 

Tarweb

Betrokken AA: AAD&A
Doelpubliek: burgers en ondernemingen
Doelstelling: raadpleging van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Unie (TARIC), van de bijgevoegde nationale informatie (zoals de accijsrechten, btw, opname van bijzondere maatregelen ...)
Link: http://tarweb.minfin.fgov.be/

 

Tax-Calc

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: burgers en ondernemingen
Doelstelling: anonieme berekening van de personenbelasting
Nieuw in 2014: actualisering van de berekening voor het aanslagjaar 2014
Link: http://ccff02.minfin.fgov.be/taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/home.do

 

Tax-on-web

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: burgers (Belgische en niet-inwoners)
Doelstelling: indiening van de aangifte in de personenbelasting en in de belasting van de niet-inwoners (natuurlijke personen)
Nieuw in 2014:
•    vak II: mogelijkheid om in de aangifte zelf het aantal en de identiteit te wijzigen van de kinderen en personen ten laste. In 2013 waren het aantal en de identiteit van de kinderen en personen ten laste vooraf ingevuld maar zonder mogelijkheid om de identiteit te wijzigen
•    vak III: opsomming van de door de FOD Financiën gekende kadastrale inkomens en hulp bij het invullen ervan in de aangifte
•    vak X: uitbreiding van de wizard "Bedrag van de opvangkosten voor kinderen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering" (code 1384) 
•    openstelling van TOW Mandataris voor de cijfermatige beroepen uit de buurlanden
Link: http://www.taxonweb.be

 

Tax-on-web Mandataris

Betrokken AA: AAFisc Doelpubliek: mandatarissen van de burgers en van de ondernemingen (inzonderheid de cijfermatige beroepen)
Doelstelling: indiening van de aangifte in de personenbelasting en in de belasting van de niet-inwoners (natuurlijke personen) van hun klanten (opdrachtgevers)
Nieuw in 2014: openstelling voor de cijfermatige beroepen uit de buurlanden
Link: http://ccff02.minfin.fgov.be/taxonweb/app/pro/public/taxworkbox/home.do

 

Urbain

Betrokken AA: AAPD
Doelpubliek: gemeenten
Doelstelling: overdracht van de door de gemeenten afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen
Nieuw in 2014: controle van de personen en van de gecodeerde percelen
Link: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/urbain.htm

 

VAT on e-services

Betrokken AA: AAFisc
Doelpubliek: niet bij de btw geïdentificeerde dienstverleners die buiten de EU gevestigd zijn
Doelstelling: indiening van een btw-aangifte door de verstrekkers van elektronische diensten aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen binnen de EU die niet aan de belasting onderworpen zijn
Nieuw in 2014: registratiemodule is opgenomen in de toepassing MOSS
Link: https://ccff02.minfin.fgov.be/TVAeServices/index.jsp