3.4.3 - Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)

Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)
  2012 20131 20141
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 912.971.013 1.153.648.975 1.131.575.380
Het Vlaamse Gewest 3.541.161.653 3.860.872.038 4.046.996.265
Het Waalse Gewest 1.604.566.947 1.793.734.771 1.793.726.172
Totaal transfer aan gewesten 6.058.699.613 6.808.255.783 6.972.297.817

1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).

De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten volgens het lokalisatiecriterium bepaald door de bijzondere wet van 16.01.1989 over de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 13.07.2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.

De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun inning.