2.1.3 - Controle PB - Detail bedrijfsleiders

Controle PB - Detail bedrijfsleiders
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 212.507 14.057   199.909 3.507   167.743 2.549  
Lokale selectie   1.115              
Totaal selectie 212.507 15.172 227.679 199.909 3.507 203.416 167.743 2.549 170.292
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 37.021 7.198   42.798 1.360   35.765 1.542  
Lokale selectie   862              
Totaal selectie 37.021 8.060 45.081 42.798 1.360 44.158 35.765 1.542 37.307
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 2.778 1.059   5.107     4.657    
Lokale selectie   86              
Totaal selectie 2.778 1.145 3.923 5.107 0 5.107 4.657 0 4.657
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 224.366 61.678   336.513 10.066   279.239 8.903  
Lokale selectie   14.509              
Totaal selectie 224.366 76.187 300.553 336.513 10.066 346.579 279.239 8.903 288.142
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 60.576 24.192   118.785     91.206    
Lokale selectie   3.349              
Totaal selectie 60.576 27.541 88.117 118.785 0 118.785 91.206 0 91.206

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën ‘Beheer’ en ‘Controle’.

De kolom ‘Beheer’ bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom ‘Controle’ bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn ‘Centrale selectie’ bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn ‘Lokale selectie’ bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

Het aantal gevestigde aanslagen van ambtswege (AVA) wegens gebrek aan aangifte en de ermee gepaard gaande bedragen inkomstenverhogingen zijn in 2013 aanzienlijk toegenomen, enerzijds door een permanente opvolging bij de taxatiediensten van de richtlijnen in het kader van de 'nultolerantie' voor blijvende niet-indieners, en anderzijds door een continue monitoring opdat de bedragen inkomstenverhogingen correct gestatistikeerd zouden worden.

Sinds 2013 werden de aanslagen van ambtswege voor permanente niet-indieners behandeld in beheer. Dat verklaart de verglijding van het aantaal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritaire instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. In 2014 werden dan ook minder specifieke controleacties voor bedrijfsleiders uitgevoerd.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.