1.1.8 - Inkomstenbelastingen - Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties

Inkomstenbelastingen - Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties
Aantal door de AAFisc afgeleverde attesten 2012 2013 2014
Attesten op papier 6.375 5.920 *
Attesten op magnetische informatiedrager - maximumfactuur1 2.405.624 2.410.536 *
Attesten op magnetische informatiedrager - andere gevallen2 1.467.878 1.402.509 *
Totaal attesten op magnetische informatiedrager 3.873.452 3.813.045 *

Attesten zijn documenten die burgers vragen om beurzen, subsidies of andere tegemoetkomingen van een andere overheidsdienst aan te vragen (inkomstenattest, kopie van aanslagbiljet...).

1 Maximumfactuur: zorgt ervoor dat een gezin jaarlijks voor gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald bedrag. Dat bedrag hangt af van het inkomen. Om die sociale wetgeving te kunnen toepassen vraagt het RIZIV massaal om inlichtingen over de inkomsten van de personen die eventueel recht hebben op die maximumfactuur. Het is een automatisch systeem tussen de FOD Financiën en het RIZIV.

2 Andere gevallen: wekelijkse aanvragen van attesten door huisvestingsmaatschappijen, behandeld per mail in afwachting van een webservice.

* Sinds 2014 worden de gegevens die vroeger opgenomen waren op de attesten via een webservice geleverd. Er zijn dus geen statistieken meer voor deze tabel.