Diverse belastingen en taksen

Wetten

Programmawet van 19 december 2014.

Wetboek diverse rechten en taksen

  • Art. 100 e.v.: de taks op de beursverrichtingen werd verhoogd tot 2,70‰ voor de effecten die het verlaagde tarief niet genieten bepaald bij artikel 121, § 1, 1°, van het Wetboek diverse rechten en taksen en tot 1,32% voor de verrichtingen (wederinkoop inbegrepen) met kapitalisatieaandelen van BEVEKS
  • Art. 104 e.v.: in de taks op het langetermijnsparen wordt het tarief van 10% verlaagd tot 8% voor de theoretische afkoopwaarde van spaarverzekeringen in het kader van pensioensparen en voor de spaartegoeden van spaarrekeningen voor het pensioensparen. Gedurende de jaren 2015 tot 2019 wordt de taks van 8% versneld geïnd. Gedurende vijf jaar zal er jaarlijks telkens 1% worden geïnd tot een totaal bedrag van 5% is afgehouden van de reserves opgebouwd tot 31 december 2014

 

Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 99 e.v.: de artikelen 120bis, 121, § 1, 1°, 122, 3° en 126, 2°, van het Wetboek diverse rechten en taksen worden aangevuld met het begrip ‘gereglementeerde vastgoedvennootschap’.

 

Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen.

Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 81 e.v.: deze wet brengt aan bepaalde artikelen van het Wetboek diverse rechten en taksen wijzigingen aan die er hoofdzakelijk op neerkomen dat de bewoording ‘de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen’ vervangen wordt door de volgende benaming: ‘de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II’, om aldus dit deel van het Wetboek in overeenstemming te brengen met de realiteit.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Wetboek der successierechten

Art. 98 : dat artikel bepaalt dat wanneer in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in het Wetboek der successierechten en in andere wetteksten sprake is van ‘de Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, Registratie en Domeinen’ (of wanneer een omschrijving wordt gebruikt met dezelfde strekking, zoals ‘de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen’), men dat moet lezen als ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’, wanneer die wettelijke bepalingen materies betreffen die kaderen in de opdrachten van die administratie.