Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en administraties van de openbare sector

Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en administraties van de openbare sector
In 2014 werden een aantal bevoegdheden die tot dan tot het takenpakket van de FOD Financiën behoorden, overgeheveld naar de gewesten: de rol van de aankoopcomités, een deel van de successie- en registratierechten, de belasting op inverkeerstelling (behalve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het beheer van de Nationale Kas voor Rampenschade. Op federaal niveau heeft de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) de taken overgenomen van de Centrale dienst der vaste uitgaven-Pensioenen (CDVU-Pensioenen) terwijl de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW/FAMIFED) nu instaat voor de uitbetaling van de kinderbijslagen. Al die bevoegdheidsoverdrachten gingen gepaard met een overheveling van personeel.

Regionalisering van het takenpakket van de aankoopcomités

De overdracht van de bevoegdheden van de regionale aankoopcomités (Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Bergen, Charleroi, Luik, Namen en Neufchâteau) trad officieel in werking op 1 juli 2014. Vanaf dan zijn de gewesten bevoegd voor hun takenpakket. Op 1 januari 2015 vond dan de overdracht plaats van het personeel naar het betrokken gewest.

Op 1 december 2014 werd het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen opgericht, met zetel in Brussel. Dat comité is bevoegd voor het volledige Belgische grondgebied maar zijn opdrachten beperken zich tot het bevoegdheidsniveau van de federale staat.

Regionalisering van de successie- en registratierechten

Op 1 januari 2015 ruilden een 400-tal personeelsleden van de Administratie Rechtszekerheid de FOD Financiën in voor het Vlaams Gewest. Vanaf dan is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggaven) van

  • de successierechten bij het overlijden van een inwoner van België met fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest
  • de registratierechten bij de overdracht (bv. een verkoop) van onroerende goederen in het Vlaams Gewest.

Verkeersbelasting grotendeels geregionaliseerd

In Wallonië is sinds 1 januari 2014 de controle van de belastingen op de inverkeerstelling, van de verkeersbelasting, en het eurovignet1 geregionaliseerd. In Vlaanderen was dat reeds het geval sinds 2011.

Sindsdien zijn de controles, die in dit kader door de ambtenaren van Douane en Accijnzen worden uitgevoerd, beperkt tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeuren de controles op de volgende manier:

  • Bij een inbreuk door een belastingplichtige vastgesteld in Brussel houdt de douane het voertuig in tot op het ogenblik dat de belasting of het eurovignet wordt betaald.
  • Bij een inbreuk door een belastingplichtige vastgesteld in Wallonië of in Vlaanderen  houdt de douane het voertuig in tot op het ogenblik dat de gewestelijke overheden het bewijs van betaling van de belasting of van het eurovignet aan de douane bezorgen.

Wijzigingen binnen de Administratie Betalingen met betrekking tot de kinderbijslag en de pensioenen

De overheveling van de Centrale dienst der vaste uitgaven-Pensioenen (CDVU-Pensioenen) en zijn integratie binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) vond op 1 januari 2014 plaats.

De boekhoudkundige en financiële overdrachten ten voordele van de PDOS werden begin 2014 uitgevoerd. De eindrekening  van de rekenplichtige CDVU-Pensioenen is op 9 januari 2014 opgemaakt en voorgelegd aan het Rekenhof.

De bevoegdheid over de uitbetaling van  kinderbijslagen, voorheen de bevoegdheid van de CDVU-Kinderbijslag, werd op 1 juli 2014 overgeheveld naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW/FAMIFED).

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 (B.S. 16 juni 2014) werden zes personeelsleden, belast met de kinderbijslagen, overgeheveld naar FAMIFED.

Voor de sector CDVU-Wedden besliste de ministerraad eind december 2013 tot de oprichting van een federaal sociaal secretariaat vanaf 1 januari 2015. De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) werkte in 2014 mee aan de voorbereiding voor de oprichting van dit secretariaat, met de naam P&O Shared Service Center (POSSC Center).

Eind december 2014 besloot de minister belast met Ambtenarenzaken om de oprichting van het POSSC uit te stellen en bijgevolg ook de integratie van de CDVU-Wedden binnen de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie te verplaatsen een latere datum, in functie van het ‘redesign’ van het federaal openbaar ambt2.

Regionalisering van de Nationale Kas voor Rampenschade

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de materies inzake de algemene rampen.

De Nationale Kas voor Rampenschade blijft bevoegd voor de uitbetaling van schadevergoedingen voor rampen die plaatsvonden voor 1 juli 2014.

Wegens de aard van de dossiers en de betalingsvoorschriften zullen de werkzaamheden van de Nationale Kas voor Rampenschade geleidelijk aan afnemen, zonder echter voor 2019 volledig te kunnen worden beëindigd.

 

1 Het eurovignet is een belasting die wordt geheven op het gebruik van het wegennet door motorvoertuigen en alle voertuigen die de maximaal toegelaten massa van 12 ton overschrijden en alleen bestemd zijn voor het vervoer van goederen.  

2 De regering is het eens over het samengaan van een aantal openbare diensten. Het bestuurlijk landschap wordt hierdoor nog meer hertekend op basis van bevoegdheden.