Optimaliseren van de invordering

Optimaliseren van de invordering
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden om sneller te kunnen invorderen. Daarbij wordt ook naar de best practices van andere administraties en partners gekeken. In 2014 werd tussen de AAII en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een nieuw protocol afgesloten. Ook wordt nauw samengewerkt met de USS (Unie van de Sociaal Secretariaten). Buiten deze partnerschappen probeert de AAII ook intern haar toepassingen te verbeteren. Zo moet sinds november 2014 geen beslagbericht meer worden opgemaakt voor btw. En daarnaast werd de toepassing ‘Debiteurenbeheer’ geoptimaliseerd.

Samenwerkingsprotocol tussen AAII en AAD&A

Op 5 mei 2014 ondertekenden de administrateurs-generaal van de Inning en de Invordering en van de Douane en Accijnzen een nieuw protocol. Dat vervangt het eerder bestaande protocol van 2011 en breidt het tevens uit.

Het voorziet in een uitwisseling van gegevens waarover één van beide administraties beschikt en die nuttig kan zijn voor de andere administratie. Het opzet van deze samenwerking is duidelijk: de resultaten op het vlak van invordering voor beide administraties verbeteren.

In het protocol zijn een aantal projecten opgenomen. Het meest tot de verbeelding sprekende, ook voor de pers, is zonder twijfel de uitwisseling van data in het kader van wegcontroles door de mobiele brigades die uitgerust zijn met ANPR-scanners. Die nummerplaatherkenningsscanners worden ingezet voor de controle op de betaling en de inning van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeersstelling (enkel voor het Brussels Gewest) en voor de inning van onbetaalde penale boeten ( Niet-fiscale Invordering). Voor 2014 bedraagt het totaal geïnde bedrag aan penale boetes door de AAD&A 2.889.411 euro.

Ook in andere projecten die kaderen in het protocol werd in 2014 heel wat vooruitgang geboekt. Zo wordt de opportuniteit en de mogelijkheid tot opname van de ‘Terugbetalingen Beroepsdiesel’ in de fiscale balans onderzocht en uitgewerkt, en dat met het oog op de toepassing van de schuldvergelijking. In geval dat de belastingplichtige nog openstaande schulden heeft, kunnen die verrekend worden bij een eventuele terugbetaling.

Samenwerking met de USS (Unie van de Sociaal Secretariaten)

Onder de naam FOROS werd in januari 2014 gestart met een project tussen de FOD Financiën en de USS, die 35 erkende sociale secretariaten vertegenwoordigt. Die spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoorheffing.

De doelstelling van deze samenwerking is het komen tot een eenvoudige, transparante, flexibele en toekomstgerichte data-uitwisseling, het herbekijken van alle aspecten van de bedrijfsvoorheffing, de optimalisatie van de processen en het uitwerken van realistische verbetervoorstellen. De samenwerking betekent een meerwaarde voor beide partijen.

In dit verband werden in de loop van 2014 verschillende werkgroepen opgericht die elk dieper ingingen op één bepaald thema. Zij vergaderden tijdens de eerste helft van 2014 en stelden een geïntegreerd actieplan op, met projecten en quick wins.

Op het slotevent van 30 september 2014 werd aan de USS en aan de deelnemers van de verschillende werkgroepen een definitief geïntegreerd actieplan voorgesteld.

Automatisering van de beslagberichten voor btw

Sinds 4 november 2014 worden de beslagberichten voor btw automatisch aangemaakt door de toepassing STIRON. Wanneer een medewerker een derdenbeslag aanmaakt, moet hij dat niet langer manueel doen in het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB). Dat betekent niet alleen tijdswinst voor de medewerker maar ook juridisch heeft dit enorme voordelen aangezien hierdoor fouten worden vermeden. Voor directe belasting bestaat hetzelfde systeem sinds september 2013.

Aanpassingen in de toepassing Debiteurenbeheer

Zoals elk jaar stelde de AAII de toepassingen debiteurenbeheer beter af op de noden van haar medewerkers. Onder meer kwam er een specifieke module voor het team Debt Relationship Management (DRM) en voor de cel collectieve procedures van de Juridische Dienst. Ook werd de module penale boeten geïntegreerd in de toepassing en werd ze aangevuld met de formulieren van de invorderingsassistent (1). Daarnaast werd ook een link voorzien met de toepassing SITRAN waardoor de meest recente adresgegevens altijd kunnen worden opgehaald in Debiteurenbeheer.

 

(1) De Invorderingsassistent is een toepassing die alle typebrieven rond invordering integreert.