Het Resolutiefonds evolueert binnen een Europees kader

Het Resolutiefonds is opgericht bij de wet van 28 december 2011 binnen de Deposito- en Consignatiekas. Hoewel het Bijzonder Beschermingsfonds ex post optreedt door de klanten van een in gebreke zijnde financiële instelling te vergoeden, is het Resolutiefonds ex ante actief. Het komt tussen vooraleer de financiële instelling in gebreke wordt gesteld, met als doel een ingebrekestelling te vermijden door bijvoorbeeld de bedreigde instelling nieuw kapitaal te bezorgen.

Zoals elk jaar haalde het Resolutiefonds ook in 2014 een bijdrage op bij iedere financiële instelling, om het in staat te stellen zijn opdrachten uit te voeren.

Op 31 december 2014 bedroeg het geboekte bedrag 134.973.724 euro. Deze bijdrage is een percentage van de omloop, op 31 december 2013, van het totaal van het passief, verminderd met het bedrag van de deposito’s die in aanmerking komen voor terugbetaling door het Bijzonder Beschermingsfonds, en van het bedrag van het eigen vermogen in strikte zin.

De optie om dit fonds om te vormen tot organiek begrotingsfonds is weerhouden. Deze omvorming zal gebeuren na omzetting in Belgisch recht (voorzien voor 3 juli 2015) van de Richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en van de Raad van 16 april 2014, met betrekking tot de garantiesystemen voor deposito’s.

Er moet worden benadrukt dat een uniek resolutiefonds stapsgewijs tot stand zal worden gebracht op Europees niveau.