Het Bijzonder Beschermingsfonds ontwikkelt zich binnen een Europees kader

Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen (BBF) is een bijzonder instrument voor financiële zekerheid dat cliënten (spaarders, beleggers en sommige verzekerden) in laatste instantie waarborgen biedt voor verliezen die zij zouden lijden door het in gebreke blijven van een financiële instelling. Het waarborgt namelijk de terugbetaling van de tegoeden voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per instelling.

In 2014 bedroegen de bijdragen die door de betrokken financiële instellingen aan het Fonds werden overgemaakt 437.995.549 euro.

Er werd een informaticatoepassing ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten bij het toepassen van het garantiestelsel. In 2014 werd gewerkt aan een tweede versie van de applicatie opdat deze in het tweede kwartaal van 2015 klaar zou zijn.

De applicatie zal in de toekomst bovendien verder uitgebreid worden. Deze uitbreiding omvat bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het BBF om op te treden in geval van het in gebreke blijven van een coöperatieve vennootschap. Ook worden rapporten en statistieken voorzien en worden controles en een aantal functionaliteiten toegevoegd om een efficiënte dossierbehandeling te verzekeren.

Deze maatregelen zijn absoluut noodzakelijk aangezien de Europese wetgeving betreffende het depositogarantiestelsel blijft evolueren. Zo heeft de Europese Richtlijn 2014/49/EU bijvoorbeeld bepaald dat de termijn waarbinnen de betaling dient te gebeuren geleidelijk aan moet ingekort worden. Zo moet deze termijn tegen 2024 teruggebracht worden van 20 werkdagen tot 7 werkdagen.