De FOD Financiën blijft investeren in een doordachte aanpak van zijn drukwerk

Op het vlak van de belastingaangiften

Een van de doelstellingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is het zoveel mogelijk beperken van nodeloos afgedrukte documenten, met name de belastingaangiften.

Voor de aangifte in de personenbelasting (PB) heeft AAFisc immers het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (4 blz.) verhoogd; die vervangen de traditionele papieren aangiften (60 blz.). Zo is, ten opzicht van 2013, het aantal traditionele gedrukte PB-aangiften in 2014 verminderd van 3.575.300 naar 3.047.297.

Daarnaast zijn, door de verplichte elektronische indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting (VenB) via Biztax, in 2014 nog maar 33.900 vennootschapsbelastingaangiften gedrukt tegenover 521.790 in 2013. Dat beperkte aantal nog gedrukte aangiften is bestemd voor uitzonderlijke aanvragen van ondernemingen of mandatarissen die niet beschikken over de nodige informaticatools om de aangifte elektronisch in te dienen.

Ten slotte zijn in 2014 405.788 aanslagbiljetten alleen nog in elektronische vorm (via Zoomit) verstuurd, en dat op vraag van de betrokken belastingplichtigen.

Op het vlak van de brieven over terugbetalingen

De mogelijkheid om documenten gecentraliseerd te printen en te verzenden (‘print and post’) werd vanaf november 2014 ingebouwd in de toepassing ’Terugbetalingsassistent’ van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII). Het gaat hier om brieven die verband houden met de terugbetalingen op het vlak van directe belastingen en btw.

‘Print and post’ zorgt er voor dat FedoPress, de drukkerij van de FOD Financiën,die brieven onmiddellijk kan drukken en versturen.

Deze aanpassing verhoogt de efficiëntie en de druk- en verzendingskosten vermindert aanzienlijk.

In 2015 zullen ook andere toepassingen gebruik maken van ‘print and post’.