AA Inning en Invordering

4.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/421-evolutie-aantal-hangende-rechtzaken-behandeld-door-de-aa-inning-en-invordering-2014
Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2014
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2014 2.774 91 1.534 4.399
Nieuwe rechtszaken 1.247 33 2.120 3.400
Afgehandelde rechtszaken 2.083 73 2.335 4.491
Hangende rechtszaken op 31.12.2014 1.972 133 1.203 3.308

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de ontvanger zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.

De daling in het aantal nieuwe rechtszaken (3.400 in 2014 tegenover 4.473 in 2013) kan verklaard worden door het feit dat met de oprichting van de juridische diensten op 01/07/2014 de bevoegdheden van de vroegere juridische cellen (DB) en de gedingendiensten (btw), belast met de gerechtelijke geschillen en de gelijkwaardige diensten van de Niet-fiscale Invordering gegroepeerd werden. Bijgevolg wordt er nu slechts één dagvaarding uitgevaardigd voor zowel DB als btw, daar waar dit vroeger twee afzonderlijke rechtszaken waren. Bovendien wordt er sinds 1 juli 2014 een nieuwe datebank gebruik, de Workflow Verzoekschriften, waardoor er een correctie in de cijfergegevens is doorgevoerd.

4.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/422-resultaten-van-de-uitspraken-2014
Resultaten van de uitspraken in 2014
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 1.131 25 1.883 3.039
Beroep 155 13 10 178
Cassatie 13 5 2 20
Totaal gunstige uitspraken 1.299 43 1.895 3.237
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 115 4 76 195
Beroep 50 2 5 57
Cassatie 11 0 0 11
Totaal ongunstige uitspraken 176 6 81 263
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie Eerste aanleg 105 4 50 159
Beroep 26 2 1 29
Cassatie 0 0 0 0
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken 131 6 51 188
Doorhaling Eerste aanleg 477 18 308 803
Totaal resultaten uitspraken 2.083 73 2.335 4.491

De daling in het aantal handelszaken is te verklaren door het feit dat de dossiers inzake de toepassing van artikel 442quater WIB'92 en artikel 93undecies C WBTW steeds vaker voor de fiscale kamer worden ingeleid, en dus als een burgerlijk zaak worden beschouwd.

De slaagpercentages zijn ongeveer gelijk gebleven.

Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de voor de administratie gedeeltelijk gunstige uitspraken en doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2014 92,49% (in 2013: 93,49%). Rekening houdend met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (4,17%) en het aantal doorhalingen (17,8%), bedraagt het slaagprecentage - net zoals in 2013 - in 2014 72,10%.

Het aantal doorhalingen is gedaald van 904 in 2013 naar 803 in 2014.

Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.