5.2.4 - Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering

Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering
  2012 2013 2014
Totaal aanvragen binnen de EU 3.133 4.656 5.658
Totaal aanvragen buiten de EU 79 148 224

Uit de cijfers blijkt dat de trend van de voorbije jaren in 2014 verder werd gezet. De uitgaande verzoeken inzake internationale bijstand kenden een forse stijging. De verzoeken om inlichtingen worden op een correcte manier ingezet en leiden tot een sterk gestegen aantal uitgaande verzoeken om invordering. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de grootte van het bedrag van de ingevorderde sommen.

Dezelfde tendens is waar te nemen voor de binnenkomende verzoeken. Andere lidstaten verstuurden meer verzoeken tot inlichtingen en invordering. Opmerkelijk is ook dat er bijna een verdubbeling is van de ontvangen verzoeken tot notificatie.

De enige daling is waar te nemen inzake de verzoeken om bewarende maatregelen, zowel voor de inkomende als uitgaande verzoeken.

Er kan gesteld worden dat de positieve tendens gestart sinds de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn 2010/24/EU met succes verder gezet wordt. De gebruiksvriendelijkheid van de E-form en de verbeterde samenwerking tussen de lidstaten draagt bij tot een stijging van het ingevorderde bedrag in het kader van de wederzijdse bijstand.