2.1.6 - Controle RPB

Controle RPB
  Beheer 2012 Controle 2012 Algemeen totaal beheer + controle 2012 Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 92.368 6.514   89.420 4.918   125.251 3.175  
Lokale selectie   1.775     2.766     1.591  
Totaal selectie 92.368 8.289 100.657 89.420 7.684 97.104 125.251 4.766 130.017
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 319 2.313   3.701 1.054   2.384 776  
Lokale selectie   559     1.270     916  
Totaal selectie 319 2.872 3.191 3.701 2.324 6.025 2.384 1.692 4.076
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 171 1.437   1.724 23   1.053 9  
Lokale selectie 0 50     0     0  
Totaal selectie 171 1.487 1.658 1.724 23 1.747 1.053 9 1.062
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 601 20.032   1.468 25.527   2.251 7.414  
Lokale selectie   13.528     21.754     6.522  
Totaal selectie 601 33.560 34.161 1.468 47.280 48.748 2.251 13.936 16.187
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 1 702   39 169   67 53  
Lokale selectie   133     0     0  
Totaal selectie 1 835 836 39 169 208 67 53 120

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

Sinds 2013 veranderde de manier van statistikeren van de aanslagen van ambtswege voor de niet-indieners. Dat verklaart de verschuiving van het aantal aanslagen van ambtswege van de kolom 'Controle' naar de kolom 'Beheer'. Dat verklaart ook de daling van de inkomstenverhogingen (naar aanleiding van aanslagen van ambtswege) die niet meegeteld werden als aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte omdat ze gestatistikeerd werden als een rechtzetting of een taxatie op aangegeven inkomsten.

* In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VENB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, en de gegevens opgenomen in deze tabel in de kolom 'Beheer 2014' geven de toestand weer op 30.06.2015, hetzij over een periode van 18 maanden.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld;

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.