Woord van de voorzitter

De balans opmaken van de activiteiten van het afgelopen jaar is niet alleen een formaliteit. Het is een essentiële oefening die ons de mogelijkheid biedt om aan de burgers te tonen wat we in één jaar tijd hebben bereikt. Dit jaarverslag toont u de belangrijkste acties en resultaten die bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen die zijn bepaald in het managementplan 2012-2017.

U vindt deze projecten en resultaten terug in de twee hoofdrubrieken:

  • het deel ‘Highlights’ vermeldt de acties die zijn gevoerd of geïnitieerd om de doeltreffendheid, de efficiëntie en de dienstverlening te verbeteren
  • het deel ‘Cijfers’ vermeldt de belangrijkste resultaten verbonden aan de activiteiten van de FOD Financiën tijdens het jaar 2014

Er zijn ook nog de volgende rubrieken:

  • het deel ‘Beheer’ bevat informatie van institutionele aard
  • het deel ‘Regelgeving’ bevat informatie over de regelgeving die tijdens het jaar 2014 werd gemaakt
  • het deel ‘Global Reporting Initiative’ maakt de inventaris op van de initiatieven die werden genomen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de FOD Financiën te waarborgen
  • het deel ‘Andere verslagen’ consolideert de verslagen die eigen zijn aan bepaalde van onze diensten (Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, Agentschap van de Schuld, Zilverfonds)

De strategie van de FOD Financiën, die zich vertaalt in onze acties, wil garanderen dat onze opdrachten tot een goed einde worden gebracht, met een optimale aanwending van de middelen en binnen de toegestane termijn. Bijgevolg zijn de reorganisatie van de administratie en de verdere professionalisering twee belangrijke pijlers waaraan wij hard hebben gewerkt.

Dit verslag is ook de weerspiegeling van de politieke context waarbinnen België evolueert. Het jaar 2014 was ook het jaar van de zesde Staatshervorming, waardoor wij bepaalde bevoegdheden hebben overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. Wij hebben onze nieuwe minister van Financiën, Johan van Overtveldt, verwelkomd.

Veel leesplezier!

Hans D'Hondt
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Financiën