5.1.2 - Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking

Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking
  2012 2013 2014
Vraag om inlichtingen aan de AABBI 501 421 651
Meldingen van inlichtingen aan de AABBI en andere vormen van samenwerking 970 1041 823

Deze samenwerking heeft betrekking op twee externe partners van de AABBI: enerzijds de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) die zijn werkzaamheden onder gezamenlijk toezicht van zowel de FOD Justitie als de FOD Financiën verricht, en anderzijds het parket.

De programmawet van 29.03.2012 heeft verscheidene wijzigingen aangebracht aan de "anti-witwaswet" van 11.01.1993. De nieuwe maatregelen hebben tot doel om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de praktijk die in de buurlanden gangbaar is. De nieuwe bepaling is opgenomen in artikel 33, 3de lid van de wet van 11.01.1993.

Ambtenaren van de FOD Financiën die feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme moeten, overeenkomstig dit artikel de CFI daarvan op de hoogte brengen. Dit doen zij aan de hand van het meldingsformulier dat gericht moet worden en aan het bevoegde Single Point of Contact van hun administratie bij de dienst Coördinatie anti-fraude (CAF). De CAF staat in voor de doormelding aan de CFI.

Beide partijen mogen in het kader van hun werkzaamheden de AABBI om fiscale informatie verzoeken of van fiscale informatie voorzien. Ook hier kan een vraag of een mededeling betrekking hebben op meerdere belastingplichtigen.

Daar waar een vraag om inlichtingen vragen bevat die moeten worden beantwoord in het kader van een onderzoek, bevatten de mededelingen vastgestelde elementen van fraude. Dat betekent concreet dat, in tegenstelling tot de vraag tot inlichtingen, een mededeling aan de AABBI door de inputbeheerscellen van de AABBI zullen worden geanalyseerd en mogelijks de aanleiding zullen zijn voor het openen van een onderzoek door de AABBI.